76 - hetzelveten gevolge der overstroomingen en afneming van gronden, waaraan dit punt in vroeger tijd gedurig bloot stond allengs verminderd en eindelijk geheel verdwenen. Immers wij lezen, dat, ten gevolge van den Cosmus- en Bamianus-yloed,op den 27 september 1477omtrent Borrendamme veel land is buitengedijkt, en dat in den geduchten S.' Felix-yloedop den 5 november 1530 eene doorbraak bij het dorp plaats had, ten gevolge waarvan het ingeloopen land achttien dagen lang onder het zoute water is bedekt geweest, terwijl het in 1554 weder noodig was eene inlage aanleleggendie aan den hoek Tan Borreyidcvmynct aansloot. Geen wonder, dat door deze rampspoedige omstandig heden het dorp Borrendamme allengs is verloopen en verminderd, zoodanig, dat in den jare 1618 de kerk reeds in' puin lag, en men in boxhors (Bron. van Zeel. I dl.bl. 306) vindt aangeteekenddatvermits de dijken aldaardoor den gedurigen storm van windendie wel omtrent de vier maanden achter den anderen hadden geduurd, zeer waren verloopen en doorgevloeid, in Januarij van het gezegde jaar 1613, de toren met de mine van de kerkmitsgaders het geheele kerkhof en eenige hoogten daaromtrentin stukken gehaktver graven en in de putten van den bijkans verwoesten zeedijk zijn gebragt geworden; zoodat er,ten tijde van boxhors (1642) maar twee of drie huizen zijn overge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 108