^Ulocb ronb 1 tjoeb Het is eene loffelijke gewoonte de behandeling ran spreekwoordenyooral van vaderlandsclie spreekwoor den aantebevelen en aantemoedigcn. Onder de laatste mijne landgenooten seliikt gij ook het genoemde gelijk ik het ook doe doch niet ,dan na verklaard te hebben hóé ik het onder de nationale spreekwoorden telwant het schijnt niet zeer nationaal te zijn dat een klein gedeelte van de natie zich eene deugd toeeigentwelke door die toeeigening schijnen kan den anderen land genooten vreemd of weinig eigen te zijn. Doch,als wij aannemen dat de Zeeuwen dit spreekwoord niet heb ben uitgevonden maar het hunne landgenooten hebben laten uitvinden (en hiervoor bestaan geschiedkundige grondenin chronijken vereeuwigd) dan klinkt het anders en dan is de eerbied der natie voor eene deugd den ZEEUWEzv bijzonder eigen een bewijs dat geen Nederlander er vreemd van is. Zoo is het spreekwoord nationaal en vaderlandsch. Ik heb al aangenomen dat het spreekwoord eene hulde apologie of zoo gij het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 111