80 noemen wiltvoor de Zeeuwen bevat. Dit moet ik echter nog bewijzen en daartoe moeten wij het spreek woord nader ophelderenopdat wij eikanderen goed verstaan. Men kan toch wel eens kwalijk begrijpen b. v. toen een beroemd redenaar eens begon zijne hoorders te vragen of zij er mede gediend waren dat hij ze allen Wel Edel geboren noemde dachten sommigen welligt ja en anderen neen daar zij zich die eer niet durfden toeeigenen en wel dachten dat er iets achter stak. Zoo was het ook. Maar eershalve hadden zij zich wel zoo kunnen laten noemen want de redenaar toonde weldra aan dat het niet zoo veel eer was Wel Edel geboren te zijn als welom IE el Edel te sterven want dan had men Wel Edel geleefd. Ik breng dit slechts bij ,zoo wel uit ingenomenheid met dezen trek welke alzoo niet bekend is maar toch zóó oorspronkelijk schijnt geweest te zijn als ook om te doen zien dat men wel eens iets verkeerd kan begrijpen. Zoo is het ook met ons spreekwoord. Wel begrepen en goed toegepastis het eerst eene hulde. TV anthet is ook hier niet al goud wat er blinkthet zijn niet allen koks die lange mes sen dragen en het is niet alles rond wat het schijnt. Rond is op zich zeiven goed maar daar de menschen wel eens voor rond houden wat het niet is zoo heeft men te regt'gezegd«goed rond.» Zou er dan ook een slecht rond wezen? Eigenlijk nietwant dan is het niet rond in de schoone beteekenis van het woord

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 112