maartiaar slecht rond wel eens voor rond gehouden wordt, zoo schijn ik best te doen naar eenen zeer Ter- ouderden trant ran redeneren in ons rak vooralmet eerst te zeggen wat hier niet wordt bedoeld en dan wat er ter contrarie wordt bedoeld. Ik hoop dat de yorm niets tot de zaak zal doen. Er wordt wel eens meer zoo of anders raar Terdeeld al bewimpelt men het. Ik hoop ook niet zóó verre aftedwalen bij het be wijzen ran het geen hier niet wordt bedoeld dat het een kop voor eiken staart is. En om alle kwaadver moeden van mij afteweren zoo weetdat ik buiten Zeeland heb geleerd wat niet rond is en ik reeds voorlang in mijne Zeeuwsehe vrienden het goed goede rond vereerde. Jiog iets: repeleer ik somtijds zoo denkt, dat er in demuzijk Dacapo's en in Cantaten referijns(of refreins) worden geduld en geprezenwaarom zou men ons dan iets dergelijks weigeren? Er zijn dan menschen van een zwak verstand en sterke eigenliefde die gaarne over zich zei ven spreken die gedurig vertrouwelijker worden en die, vertrouwende op uw stilzwijgen dat zij nog nooit beproefd hebben, u hunne lotgevallen en ontwerpenwaarin gij nog nooit belangstelling hebt getoond dan door ze nu aan te hooren mededeelen gelijk zij het aan honderd anderen voor en na u onder hetzelfde zegel der geheimhouding, medegedeeld hebben. Postwagens en trekschuiten kunnen er van getuigen en de oouvertible stoomboten zijn er heerlijk voor ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 113