82 schikt. Gelukkig dat alles damp is eu spoedig wegstoomt anders mogt men svel eene kronijk aanleggen en bij het slopen Tan de boot had men eene antiquiteit oi lie- Ter curiositeit te meer. Het nageslacht zou er wel niet veel wijsheid uit leeren als misschien dit, 0111 het niet na te doen. Dit noemen sommigen echter rondof open hartig. Het kan zijn maar ik houde van zulke menschen nietomdat zij mijnes inziens niet rond zijii of omdat hunne openhartigheid mij lastig is. Ik zegdat zij dik wijls niet rond zijn daar zij niet alles zeggen,wat gij zoudt moeten weten, om tevens vertrouwelijk te zijn, en zijt gij, des niet te minopenhartig dan maken zij er stellig misbruik vandoor diezelfde verkeerde ver trouwelijkheid waardoor gij u hebt laten verleiden. Bovendien is mij die rondheid lastig want het is moeije- üj1 geheimen te bewaren die geene geheimen zijn ten ware men er memorieloos bij is hetgeen gelukkig nog al eens gebeurten komt toch het geheim uit dan hebt gij er evenzeer de schuld aan als die het heeft uitgebragt. Onnoodige ongevraagde geheel onnut tige rondheid is dan de ware niet. Men kan openhartig zijn, zonder aan allen zijn hart open te leggen. Men behoeft met zijn hart niet te koop teloopen. De koopers betalen hiervoor zeer slechtomdat het geene waar is, om uit te venten en iemand op te dringen en tot schade van den eersten verkooper wordt gedebiteerd. Ik zou hier, over de onvoorzigtigheid en schadelijkheid

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 114