83 van zulke rondheid nog veel kunnen zeggen maar ik ga tot een ander soort van menschen overdie op rond heid aanspraak maken, en slecht rond zijn Ik bedoel zeer driftige menschen, die dikwijls veel te voorbarig hun gevoelen openbaren, en door eene ontijdige en on gepaste rondheid liunne zaak bedervenen veel kwaads stichten. Dit is zeker niet goedhoewel wij er niet te sterk tegen uittrekkenniet uit vrees voor hunnen toorn of om een misbruikt spreekwoord te wettigendriftige menschen zijn geene verradersmaar. omdat ééneder beleekenissen of omschrijvingen van rondheid, kortheid en dit ook het eigendommelijke van beschaafde drift is. Wantop de vischmarkt is er geen einde aan die ronde kortheid. Maar - en hierom is ons oordeel zachter - som tijds kan de aanleiding tot driftige rondheid zeer sterk wezen, en alle menschen zijn van nature niet altijd even lakonieken verontwaardigingdie de tolk is der zielis niet altijd misdadig. Intusschen, en ook hierom is ons oordeel over die voorbarige rondheid, (want men is wel eens voorbarigzonder driftig te zijn) niet zeer gestreng is men uit aangeboren luim scheitzeude wel eens rondwaar het beter ware ,het anders te zeggenofte zwijgen. Doch dit kunnen de menschen nog al dragenals de toon maar altijd goed rond is. In veel erger cathégorie van slecht rond vallen dezulken, die, zonder de hoogst betamelijke welvoegelijkheid in acht te nemen, door hunne rondheid dikwijls grievend en te onregt beledi-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 115