VOORBERIGT. Met eenigen schroommaar tevens met eenig ver- trmiwen bieden wij h iermede den eersten jaargang van den Zeemvschen Yolks-Almanak aan onze landgenooten aan. Met schroomomdat wij gevoelen ivatna het tweemaal verschijnen van den Gelderschen van eenen Provincialen Almanak verwacht wordten ivij leven dig overtuigd zijn dat eene vergelijking van onzen eersteling met het evengenoemcle Jaarboekje niet ten onzen voordeele zal uitvallen terwijl het ons gedurig gebleken isdat het redigeren van zoodanig een boekske niet zoo gemakkelijk is als het oppervlakkig schijnt. Ook in dit opzigt zal de doende hand leeren en wij hopen,bij het bezorgen van eenen volgenden Jaargang reeds meer georienteerd te zijn in hetgene van mis als Redacteuren mag verwacht worden. Dat onze naam als zoodanig in den Zeeuwschen Yolks-Almanak zou gevonden wordenof liever aan het hoofd van denzelven staan, daaraan dachten wijtoen wij in den verleden zomer het plan tot de uitgave vernamen wel het al lerminstmaar wij gelooven juist nietdat het publiek

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 11