II VOORRERIGT. bijzonder veel belang zou stellen in een breed verhaalv waarbij het zij toegekomendat wij Redacteuren van het Zeeuivsche Jaarboekje zijn een verhaaldat in jj den grond eene apologie wezen zou van het door onze u hand aanvatten van eenen arbeiddien het de grootste e- trotschheid zou wezen te bewerendat juist in de onze v en niet in die van anderen behoorde. Die ons slechts eenigermate kentweetdat wij voor ons zeiven verre v, zijn van dien eigenwaan tvelken wij in anderen ook 'J bij de grootste bevoegdheidniet zouden kunnen nala- h tenhartig te belagchen. Genoeg ;de Zeeuwsche Almanak a komt onder onze directie in het lichten het zal ons Vl regt aangenaam zijn wanneer mis papieren kind zich bij onze geachte landgenooten eenigzins aanbeveeltsoo- n dat men niet meentdat de Redactie in geheel verkeer- >s de handen zij gevallen en onze vaderlandsche letter kundigen inzonderheid onze Zeeuwsche landgenooten tr ons in het vervolg ook met hun vertrouwen vereeren d in de toezending van bijdragen geschiktom de waarde et van ons Jaarboekje bestendig te vermeerderenen hetzelve n eene ivaardige plaats te geven onder zijne broederen zi uit Gelderland,Vriesland,Overijssel, en welke Provin- la cien nu of hierna eenen J~oiks-Almanak zullen leveren. ft Wij hadden ivelgewenschtdat de oogst van het eigenlijk g, Zeeuwsche ruimer mogt geweest zijn het geen daar- 01 van echter in dezen jaargang gevonden wordthopen th wijdat genoegen zal geven. Foor de levensbeschrijving m

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 12