88 stroomende rivier of heldere bron al heeft die niet altijd overvloed. Dat wist de wijze salokio reeds,en zijn niet minder wijze Uitlegger de beroemde redenaar onzer dagenheeft ook dit meesterlijk toegepast. Yeler die/j- zinnigheid noemt hij daaromloutere kwakzalverijZiet, dezulken komen misschien daarom, niet rond voor hun gevoelen uit, omdat zij geen rond gevoelen hebben, en ivelligt hebben zij in het geheel geen gevoelen over som mige zaken waarin zij wijs willen schijnen en moeten het dus bemantelen. Om eene vergelijking te gebrui ken welke echter in zeker derde maar geldtzoo is het met die menschen als met de komeetwelke in het oog van onkundigen door den nevelwaarin zij was gehuld voor menige star onder deed doch waar van het fraaije misschien indien er namelijk waarover de geleerden twisten, kometen bestaan, zeer diep zat. Om mij de Astrologen niet tot vijanden te maken wil ik echter liever veler diepzinnigheid vergelijken met eenen sluijerwaaronder men zich meer verbeelden kan,dan bestaaten men dus geducht kan bedrogen worden. Het zijn toch alle geene schoone vrouwen, welke gesluijerd zijn. Daarom dragen onze vrouwen misschien openeof doorschijnende sluijersomdat zij goed rond niet meer of niet minder willen schijnen dan zij zijn en zich ook mogen vertoonen zoo als zij zijn. V. D. palm op Spr. 18 4-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 120