89 De slotsom Tan het betoogde is dus gemakkelijk. Er is slecht rond negatief rond subjectief rond al naar dat gij het noemen rvilter is ook geheel contrarie valschheid en schijn maar er is ook goed rond en dat was al yoor 300 jaren Zeeuwsch rond. Dit vooral ver dient onze hulde en aanprijzingen wel zeer affirmatief Opregtheid en rondborstigheidgulle openhartigheid zijn zoo wel het zoet der zamenleving als de ziel en de steun van al heigeen goed en edel is. >\ij behoeven niet altijd met groote behoedzaamheid de meening on- zes gevoels te verbergen en als het gevorderd wordt mogen wij het nooit. Zonder onvoorzigtig te zijn, kan men rondborstig en opregt wezen. Hem noemen wij rond, die slechts verzwijgt, 'tgeen niet behoort gezegd te werden. Hem noemen wij ronddie ,uit lielde tot regt en waarheid zijn gevoelen nooit vreest te open baren Hem noemen wij rond die afkeerig van vleijerij waarheden durft zeggen die men wel niet gaarne hoort maar echter op zijn tijd gezegd moeten worden. Den vriend te waarschuwenden vijand te staan den zwak ken te helpen den meerderen niet te vreezen dat is goed rond. En, als dan bescheidenheid die ongeveinsd heid bestuurtals een gematigd oordeel alle voorbarig heid en verwaandheid builen sluit; als de goede ronde Een merkwaardig voorbeeld vindt men biervan in den BOS Carlos van schiller 4-e bedrijf, 9 c tooneel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 121