90 toon de tolk is van liet goede ronde harten liet open gelaat de spiegel der opene zieldan is die rondheid zoo edel, en bij allen geliefd. Dan mag, gelijk men zegthet hart op de tong wezen. Want, waar het hart vol van is vloeit de mond van over. Het hart is vol van goeden zincn waarom zou de mond dan zwijgen te meer als daden mede spreken? Dat kan dikwijls zoo goed zijn en somtijds is het pligt,als er geen midden weg bestaatwant in het het goede bestaat er geene capitulatie. Ziet - al dit genoemde is goed rond,en dat zal dan ook wel goed Zeeuwsch zijn in den waren zin volgens den oorsprong van het spreekwoord. Gij gevoelt dit zeker metmij ,doch misschien zegt de een of ander: zóó Zeeuwch zijn alle Zeeuwen nietwant dan moest het hier en daar anders zijn. Maar dan was Zeeland een Paradijs. En, goed rond, goed Zeeuwsch ,dat is het niet. Intusschen dat is het nooit geweestmaar toch in vroegeren en lateien tijd. zijn er altijd openlijke en mis schien nog meer stille proeven gegevendat het spreek woord niet ij del was. Mijn doel met dit betoog is dan ook eene zwakke poging te doen dat wij gelijk liet spreekwoord een sijnonime bevatallen sijnoniem met het spreekwoord worden, ofals wij het zijn, ons daarin gelukkig gevoelen en volharden. Het lust mij daarom met enkele voorbeelden die er van getuigen en er toe opwekken te sluiten. Ik heb vroeger gewag gemaakt van rondheid des Ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 122