91 weldenaars en dit eene slechte rondheid genoemdmaar juist dit geeft gelegenheid oin de ware rondheid te doen uikomen. Tegen over zulke dreigende Geweldenaars te staan en dan te spreken voor regt en waarheid naai de inspraak des harten dat is goed rotid. Dat hebben Zeeuwen gedaan. Toen in het midden der 17.e eeuw Frankrijk ons altijd vijandig, onzen handel geweldadig benadeelde onze schepen roovende en daarom onze onvergetelijke be kuitek dien hoon gewroken had werd de Tfederlandsche Gezant aan het Fransche hof, wixleot bokeel een Zeeuw van geslacht en geboorte, voor den Koning gedaagd, die hem dus aansprakUW «volk heeft zich te buiten gegaan, doordien zij in mijne «zeeën die mij als Souverein toebehooren mijnesche- pen hebben genomen ik zou op uwe klagten goed «regt hebben gedaan:» waarop de eerlijke man rond borstig antwoordde Acht uwe Majesteitdat de N eder- «landschekoopvaarders,geconvoijcerd door de oorlogs- schepen van den Staat, zich behooren over te geven aan roovers en zich vergenoegen met hier te Parijs te komen klagen en regt te zoeken De Koning mag «zich meester zijner zeeën noemen maar in Holland verstaat men dit anders.Dit antwoord deed den hooghartigen Mazorin uitroepenZoo hoog sprak nooit eenig Ambassadeur aan dit hof. De la rue, Staatkundig Zeeland, p. 28 en 3o.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 123