93 zou kunnen, gedragen dan ik mij gedragen heb: dat iste handelen als een eerlijk man.lie man, die zoo rond sprak tot anderen had ook gaarne dat men het tegen hem deed,zoo als Telen zich nog herinneren. Van eenen anderen maar niet te min ronden aard zijn de menigvuldige karaktertrekken welke do ge schiedenis van den grootsten onzer zeehelden bewaard heeftvan welke wij ons gedrongen gevoelener ééne op te geven. Toen de büiteb den moord der bewittii had gehoord, en openlijk er voor uitkwam dat dit tegen wet en orde was en men hem vroeg waar zijn ver stand en voorzigtigheid was geweest, toen hij zulk een' brief, tot verschooning des Ruwaards uit de vloot had durven schrijven antwoordde hij en zijn geschiedschrij ver voegt er bij «op zijn goetl i'ondgoed Zeeuwsch:» Indien 't hier in 't vaderland zoo gelegen is dat men de waarheid niet mag spreken zoo is 't er zeer ellendig gesteld. Nogtans zal ik die spreken, zoo lang mijne oogen open staan. (-}-) Voorzigtigheid is dus geen beletsel voor rondborstigheid. De bedaarde en wijze de büiteb was altijd een opregt en eerlijk man. Daarom, Zeeuwen! roemt op dien held staande in zijne gevoelens. Dan sterft het geslacht der ronde Zeeuwen niet uit. Dat heeft in onzen leeftijd de J. de kamter PHiIz., lofrede op J. H. schorer p 26 en 6a, (-j-) De ia rde, Heldhaftig Zeeland, p. 233 en brakdi.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 125