91 menschlievende vaeeeout bewezen, wien alhier de eerste, zijner waardige vereering te beurte viel. Niet alleen om zijne menscMievendheid maar ook om zijne eerlijko rondborstigheid, verdient die brave Zeeuw onzen lof. Door de Engelschen gevangen genomen werd hij in zijne boeijen herkend door eenen Vlootvoogd vvien hij 14 jaren te voren door de branding had binnen geloodst, en werd hem aangeboden de vrijheid niet alleenmaar eene veel aanzienlijker som, dan waarmede men in zijn vaderland ooit zijne goede diensten beloond hadindien hij namelijk den Vlootvoogd wilde vergezellen op eenen krnistogt op de Noordzee. De brave man kon door geen goud worden omgekochten antwoordde gewis goed rond, goed Zeeuwsch: «Ik bedank u,mijn heer! Dien »ik u, dan moet ik u getrouw dienen. Dien ik u ge- trouw, dan ben ik een schelm jegens mijn vaderland; dien ik u niet getrouwdan ben ik een schelm jegens u. Ik meende met deze zoo rijke en alles bewijzende voor beelden mijn betoog te sluiten, doch hetzij mij vergund, nog iets aan te voeren uit het gebied der letteren waarin men misschien niet datgene zoeken zouwat wij bewijzen J, 1 HIEBSTRATZ, jr.eraks harebout p. 72, en de lofrede, I op denzelfden uitgesproken in de Vergadering van liet Goedscfie Departementlot Nut van 't Algemeen p. 33 en de aanteekenin- gen hiertoe betrekkelijk. V

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 126