9G hartelijkheid hebben ons altijd natuurzangen gegeven; maar sommigen hunner navolgers missen hel een en het ander. Voor eenvoudig schoons en verheven tvaars, vinden wij opgewonden bombast en poëtischen onzin. Woest getrouw aan de natuur! mag men nog aan velen toeroepen. Dit in 't voorbijgaan. Keeren wij tot Bellamy terug. Deze Bella3iv werd door den grootcn bal altijd Zelandus genoemd omdat in al zijne daden, ge sprekken en versen dat ronde Zeeuwsche hart door straalde hetwelk aan alles gloed en leven gaf. Zijne Yaderlandsche gedichten getuigen er overvloedig van, en hieruit willen wij er één aanvoerendat vooral van zijne rondborstigheid getuigt en bewijstdat hij zijn gevoelen in netelige zaken niet ontveinsde. liet is ge titeld op den Biddag van het jaar 1782. Men is in 't Vaderland verschillend van gevoelen: Dees' wil den Brit te lijf; die wil den ij ver koelen. Dees' roept met forsche stem«voegt u aan Frankrijks zij Een ander schreeuwtgedenk de oude tijrannij Men heeft een dag geschikt ,om 's Hemels heil te smeeken: Men twist op welk een wijs men best tot God zal spreken. Dees' wil en dat met regt dat men de Godheid dank Voor zoutmass zegepraal, behaald bij J/oggersbanlc. V. D palm, mijne herinneringen aan Bellamy, Verh. 115 p. 222.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 128