Een ander vindt dien slag niet waardig te gedenken. Hoe lang, mijn Vaderland! zult gij u zelve krenken? De tvveedragt in den Raad is gruwelijk, voor God Maar tvveedragt in 'tgebed wat spelt dit voor een lot? En om nu ten laatste nog een voorbeeld van rond heid eens Zeeuwschen dichters buiten zij ue poezij waarin hij insgelijks openhartig is ,aan te voeren noem ik u amojiides v-tir der goes naar deze zijne geboortestad dus genoemd. Hij is een dichter, die wel naast vosdee mag staan, hoewel hij niet vrij was van gebrekenmaar die in hem verschooning vonden omdat hij ze zoo rond borstig erkende. De beroemde kunstregler hoogstraten verhaalt in de beschrijving van zijn leven dat avtoaides ziende den ijver, waarmede hij zijne gedichten las, menigmaal tot hem zeide «gij leest mij te veel; gij zult u bedriegen lees vondel alleen wilt gij wel doen. Ik weet zelf, waar 't mij schort.» (-}-) Zóó hebben Zeeuwen gehandeld; zóó hebben Zeeuwen gesproken, en het spreekwoord is dus niet ijdel; goed randgoed Zeeuivsch. Wij behoeven voor deze deugd geen' gouden eeuw te zoeken want wij hebben bevon den, dat dezelve niet is uilgestorven. Zij is nog injeug- dige krachten zal het blijven,zoo lang Zeeuwen goed T. a. p pag. 220. (-(-) Siegesbi ek, voorrede der proeven van Ked. Dichtkunde, uit de ry.e eeuw pag. 70.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 129