101 We hebben bij dit alden gever van ons eeten Den ouden buur en vriend al drinckend niet vergeten Maer hem en sijn gcsin nog lange vreugd gewenscht Door geene ramp verdortdoor geene storm verflenst. Heb danck gevvenschte man vooral die goede gaven Waarmede ge als voorheen de vrindschap vvildet staven Al staet sijn huijs nog leeg al sijn sijn kaemers hol Sijn hert blijft even staegh nog van sijn vrinden vol. So denck ick menighmael, wanneer 'k met vlugge schreden, Kom langs de boord der kilen langs n huijs getreden 'tls alles hier verkeerd vernederd en vergaen Maer Zeeuwsche vriendschap blijft op vaste suijlen staen. Geniet nog jaer op jaer gesontheijt, lustgenoegen £n moge liooger gunst sicl» bij u daegen voegen, En sie in gade en kroost de bronnen van geluck U leven sonder ramp u jaeren sonder druck En of de wintervorstvan toijt het kille noorden Sijn ruwe stormen sendt naer onse drasse boorden En of de lenteson langs veld en beemden gloeijt Of heeler soinergloeu de droogende ackers scliroeijt Yergeet de vrinden nietdie uwer niet vergeeten Waeruijt er een nog weusclitaen Uwen disch gezeten, Te hooren hoe gij leeft, gesoud en welgemoed! Wees van uw ouden vrind in blijde hoopgegroet

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 133