YOORBERIGT. in van homer is men veel belangrijks verschuldigd aait de goedheid van den Hoog Ed. Geb. Heere Generaal- Majoor de jok g e eenen grijsaardvan wiens betoonde welwillenheid en bekende zucht voor Zeekinds grond en geschiedenis wij veel mogen hopen. Boor eene ligt verschoonbare vergissing is de naam des opstellers van het stukjegoed rond goed Zeeuwsch bij het drukken vergeten. Het is van de hand des Heer en e. b. swaj.ue Theol. Doet, en Predikant te Goesen wij zouden ons bijkans over die vergissing verblijden dewijl zij ons aanleiding geeftom met een enkel woord te spreken van een stukjedat wij een sieraad van onze verzame ling achtente meeromdat de lof van ons gewest hier niet komt uit den mond van eenen Zeeuw en alzoo 'smans oordeel des te onpartijdiger kan geacht worden. Maar wij zeiden ookdit Jaarboekje met eenig yer- troinven de wijde wereld intezenden. Dit achten wij dan toch een paal boven waterdat het denkbeeld van eenen Zeeuwschen Yolks-Alinanak aan alle Zeeuwen welkom zal zijn en dat eene zekere fierheid daarop zich zeer wel laat vereenigen met die algemeene Vider- landsliefde welke ons als burgers van het oude vrije Nederland aan een verbindt. En"wanneer wij de af gedrukte bladen nog eens doorloopen dan vleijen wij ons eenigzins met de verwachting dat ons boekje al thans niet geheel verwerpelijk zal geacht worden. Moge maar ruime en welwillende medewerking ons onze taak

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 13