IT YOORBERIGT. gemakkelijk maken en ivij ons in staat gesteld zienom ons Jaarboekje hoe langer zoo meerder aan zijnen titel te doen beantwoorden. Diegenenwelke ons voor dezen jaargang de behidpzame hand geboden hebbendanken wij ivelmeenenden honden ons ook bij hen aanbevolen. Hebben wij enkele stukjes moeten ter zijde leggen; het geschiedde noch vit betweterij noch uit partijschap maatgoed rond goed Zeeuwsch omdat wij alleen datgene meenden te mogen opnemen wal ons geschikt voorkwam. Hoort s is onze Provincie te rijk aan natuur - en landelijk schoon; hare geschiedenis en oudheid te belangrijk en roemvoldan dat ivij zouden twijfelen of de voorraad van bouwstof en nog rijk is in overvloed. Hoeveel schoons en belangrijks is er te zeggen van Mid delburg de hoofdstad van ons gewestwelks keure gegeven door den Roomsch-Koning willed IIhet oud ste stuk in deze taal isvan Zierikzee van ouds de zetel der .Graven van Zeeland voor vier eeuwen eene der bloeijendste koopsteden van de Nederla?idenvan Ylissingcn de eerste stad van het Haderlanddie Spanje afzwoeren waarvan niet al! En welke her inneringen knoopen zich vast aan de namen van ivitte TAS" HAAMSTEDE DE RÜJjTER JACOBA YAM BEIJEREir maria tam reigersbergen en zoovele anderen als tot Zeeland in de naauwste betrekking staan. Dit alles en nog veel meer kan en zal ook indien het naar onzen wenscli gaatons Jaarboekje niet om stof verlegen laten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 14