n '(g3 of Het geslacht der hoffers oucl en edel ran afkomst ■wordt geacht deszelfs oorsprong te ontleenen uit eenen edelen stam yan Denemarkenen ran daar herwaarts in Zeeland en te Zierikzee gekomen te zijn. Abri a a y hoffer wiens afbeeldsel hier wordt voor gesteld, werd geboren te Zierikzee den 24 Meij 1589, en was de oudste zoon van rociiits hoffer Schepen en Raad der stad Zierikzee, en in de jaren 1582, 1585, 1592, 1595 en 1598 Burgemeester aldaarwelke rochits gehuwd was met vrouwe srsAsiA ewoed teijeihgs. Deze familie heeft, bij afwisseling, de voornaamste waardigheden, zoo wel binnen deze stad, als in deze provincie waargenomenen maakte zich dezelve ten volle waardigniet alleen door den adel harer geboorte en hei komstmaarvooral, door den meer duurzamen adel barer uitstekende deugden. Ook onze hoffer handhaafde niet alleen den room van zijn aanzienlijk geslacht', maar was, door zijne burgerlijke en maatschappelijke deugden, door zijnen reinen, godsdienstigen zin, nederigheid on menschen- liefdein allen opzigte een edel mensch, die, wanneer de gelegenheid zich aanbood, om zijne schoone ziel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 150