122 Twee-en-twintig jaren oud zijndetrad hij in het huwelijk met vrouwe magdaieita de joïge dochter van den lieere ja a de jovge heer van O os ter landSirjcms- landOosterstein enz. achtervolgens SchepenRaad Thesaurier en Burgemeester der stad Xierihzee en van vrouwe mar ia vieriijfg. Ook deze zijne echtgenoot© welke moeder werd van een talrijk kroost(onder welke haar zoon roches diein later tijdzijnen vader en broe der in geleerdheid talenten en deugd op zijde streefde) was eene voorbeeldige door milddadigheid beroemde vrouw. Den tijddien hoefeb van het waarnemen zijner hooge waardigheden overbleef, besteedde hij, behalve aan godsdienstige en huisselijke pligten aan de beoefening der edele wetenschappen en vooral aan de dichtkunde. Daarin, zoo wel als in het gezellig verkeer met zijne geleerde stadgenooten hebertmogge, edemass en anderenzocht hij ontspanning troost en onderhoud des wintersterwijl hij des zomers het nuttigst gebruik van zijneuitspannings-uren maakte,op zijn buitengoed Oostbvrg gelegen in den bekoorlijken omtrek van Burghen Haamstedeen alles bevattende wat duinen bosch land en zee trefFends, kan opleveren,en inzon derheid geschikt, om aan zijne zucht voor de dichtkunst mildelijk voedsel te geven. Daar ook was hetdat hij zijne schoonste versen maakte; daar was het, dat hij (zoo als hij ergens zong)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 156