123 hel naburige Burgh van zijne dichtliederen deed weer galmen. Onverminderd zijne edele afkomst, aanzienlijke be trekkingen en schitterende talenten, liet liij zich op alle deze niets voorstaan bleef hij nederig van geest en toonde door voorbeeld en gedragdat hij den adel der deugd boven alle andere voorregten stelde. Ten bewijze diene wat hij zingt Een eere die van huiten komt Die is niet waardig eens genoemd. Maar de eer, die komt uit onze deugd, Brengt ons en andre menschen vreugd. Wat baat het u dat uw geslacht Yan hoogen staat is afgebragt? Wat baat het udat van uw stam Of Heer, of Prins, of Koning kwam? Wat baat u al de vromigheid Yan ouders, in den krijg geleid? Wat baat hetdat gij aan den wand Afschildert al uw land en zand Wat baat hetdat gij hebt getrouwd Een' jonkvrouw rijk van land en goud! Wat baat hetdat gij langs de straat Gelijk een groote meester gaat Wanneer gij toch niet wordt geëerd Door deugd die u en andren leert;

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 157