Door deugd die ran uw' yromigheid Of uiv verstand wordt afgeleid zijt gij Tan een goed geslacht De deugd moet meerder zijn geacht. Dit doende hebt gij raste eer Die wassen zalhoe langs hoe meer. Dit doende wordt uw luister groot En volgt u na ook na den dood. Verdient alzoo deze aanzienlijke man aller hoogach ting als mensch niet minder verdient hij dezelve als echt Geleerdebegunstiger der wetenschappen, en uit muntend Dichter. Behalve eene grondige kennis toch der oude letter kunde bezat hij ook eene volmaakte kennis van de oude en toenmalige gesteldheid zijnes vaderlands en werd met regt onder die echte geleerden gerangschikt welkemet de grootste geleerdheid de meeste zedigheid parendehunne opgezatneldo kennis alleen aanwenden tot uitbreiding van het rijk van waarheid en deugd, en daarom ook achtte hij de verst gevorderde menschelijke kennis ongenoegzaam tot waarachtig geluk indien 'de zelve niet strekte tot verlichtingverbetering en ver edeling van ons zeiven en van onze medemenschen. Het evenbeeld zijnde van den Romein mecejas, dien be roemden begunstiger der kunsten en wetenschappen in de vermaarde eeuw van augustus en gelijk aan dezen, zoo in adel van geslacht, als in de waardigheden door

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 158