YOORBERIGT. T Hoe gaarne wij gewenscht hadden naar het voor beeld van bijna alle anderen onzen Almanak in den voorwinter het licht te doen zien is ons echter zulks door velerlei beletselen onmogelijk geweest. Wij vragen daarvoor verschooning en hopen ook dit in het vervolg te verbeteren terwijl wij wenschen in den eerst vol genden jaargang eenige opgaven betrekkelijk onze Pro- Tincie te zidlen kunnen doen (als van jaarmarkten enz.) welke in eenen Almanak behooren en wij nu niet kon den leveren. Zietdaar geachte landgenooten wat wij Ubij het aanbieden van de eerste proeve onzer ondernemingte berigten hadden. Wij bevelen ons boekske in uwe xvel- willenheid en verzekeren U, dat het onze opregte be geerte isdoor dezelve jaarlijks iets tot uw nut en genoegen toetebrengen. Zierikzee en Eikerzee January 1836. M.a J. BERMAN. H. M. C. TAN OOSTERZEE.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 15