126 k W (,e stof nu ecns over godsdienstige en bur gerlijke onderwerpen loopt, dan weder den lof vermeldt r genendie zich bij hun vaderland of deze stad verdienstelijk gemaakt hebbenen welks strekking was, om,zoo als hij m de voorrede betuigt«de menschen zoet jes te geleiden tot een eerlijk levenen alzoo in nieuwe - beter geschikte menschen te doen veranderen.» Ecre zij den Dichter, die aan dit edel doel zijne ta lenten wijdde en met minachting op dezulken nederzag, die deze schoone en Goddelijke kunst verlaagden tot louter zinvermaak Behalve de getuigenissen der beroemdste mannen van ien tijdcats Mwsiirsscmvmirs en anderenwordt AWirn mna onder de geleerde en vermaarde man nen van Zeeland en van Zierikzee gerangschikt door: en Schrij ver van den tegenwoordigen staat van Zee land l.e deel pag. 369. nn hue, geletterd Zeeland (l.e edit.)pag. 177-179 (2.» edit.) pag. 297-301. c. kïsscnoTiiPoëmata, pag. 28. saiLiiciiejCronicq van Zeeland pag. 202,256 568 VAimn. ajdr. Bibliot, Belg. pag. 10. hoeuft Pain. Belg. kok Tadenandsch woordenboekl.e editie20 deel pag. 620. boxhor* Epist. pag. 176 seqq. boxhor*, Croniecq van Zeeland, l.e deel pag. 271.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 160