127 De blieven van laatstgenoemden geleerden manaan onzen no it er geschrevengewagenschier op elke bladzijde, van de gulle en opregte vriendschap, die er tusschen hen bestond, en van het belangdat zij wederzijds in elkander stelden van de groote verpligtingdie niet alleen boxhorx, maar ook de voornaamste geleerden van dien tijd aan onzen stadgenoot hadden; evenzeer als zij getuigen van deszelfs achtbaarheid, wijsheid en getrouwheid in het waarnemen zijner liooge waardig hedenvan zijn voorbeeldig gedrag als burger en bui tengemeen geluk als echtgenoot en vader; van deszelfs invloed op- en achting bij zijne medeburgers, zoo wel aanzienlijken als geringen; van zijne ongeveinsde gods vrucht grondige geleerdheid en onmiskenbare talenten. In één woord zij staven voldingendal het gene hier van den geleerdenbevorderaar van kunsten en weten schappen en dichter is gezegddiena een hoogst nut tig en werkzaam leven, op den 21 Meij 1644en alzoo in het 55 jaar zijnes levens, diep betreurd door alle weidenkenden overleed.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 161