TEN GELEIDE YAN EEN' RUIKER GETEEKENDE RLOEMEN. LaatMeisje! uw Album vrij op schat Tan kunde roemen Of keur Tan letterri uchtdoor rriendschaps handTer- v gaard; Voor mg'k acht geen geschenk zóó rijk Tan zin,als bloemen, En voor een meisje als Gij geen meer uw bij Tal waard. Of, haalt liet schoonst gewrocht Tan inensclien brein of uhanden Hoe kunstig ook geschikt, hóé keurig ook geplooid, J d afdruk van derl schat uit flora's lustwaranden? Wat haalt bij 't bloemtapijtdat de aarde in bruidsdos w j tooit? Wondt ge m uw' Triendenrij ook mij een plaatsje gunnen raagt gij ten onderpand een duurzaam achtingsblijk; Wat dan zou 'k uwer waard U beter schenken kunnen Dan bloemen, U in deugd, in onschuld U gelijk?

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 182