den geestdat die wisseling bij den Zeeuw het beeld is Tan zijnen geboorte grond. Daar tocli is met meer wat voor eeuwen bestond en Yindt men wat vroeger niet denkbaar scheen. Wisseling is en was daar boven alle andere landen grooten de spreuk Landen verzanden zanden verlanden bewijst de gestadige gedaanteverwisseling van dezen grond, welke welligt daarom ook bij den Zeeuw dier baarder is omdat hij dezen met de uiterste inspanning moet bewaren. Onder de duizend en één voorbeelden daarvanschets ik den lezer, door aanduiding des naams oorsprong van twee dorpen en eene hofstede in het eiland Schouwen gelegen, een treffend voorbeeld dezer verbazende grond- wisseling waarvan de huidige bewoner van Zeeland zich schaars een denkbeld vormen kan. Wanneer wij eene kaart van Zeeland en geheel ons Vaderland, zoo als lielzclve in de oudste tijden was, openleggenvinden wij gewag gemaaktvan/Teéfftneiee en van Heliumbeide beteekenden aldaar den wijden mond der Waal, of der Maas, welke meermalen onderling zijn verwisseld. Uit Duitschland strooinendevormde de Rijn eene sprank welkede Hel genaamd zich met andere vermengende breeder werddan de vorige en alzoo den naam ontving van WijhalTFahil en TTijderhel. Zoo voorbij Nymegen stroomende,onder den naam van JFahtl, later met de Maas vereenigd gaf zij aan vele plaatsen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 193