vreest en wantrouwt niet de aanblazing eener zoo be- driegelijke leidsvrouw; wie aarzelt niet, liet vonnis van zulk' eenen partijdigen regler te onderschrijven Ja en daarvoor mag men het houden het is aan de algemeen erkende moeijelijkheidom dit instinct onder het oppermagtig bestuur der rede te brengen dat men het spreekwoord moet toeschrijven; eigen lof stinkt. Het is door den verdienstelijken en bekwamen pre dikant v.iv DER WILH6M in eeiie met goud bekroonde beantwoorde prijsvraag voldingend aangetoond dal spreekwoorden niet altijd ware woorden zijn en mij aan de bewijsgronden, door dien scliranderen sclirijvei aangevoeld gedragende wil ik alleen opmerken dat spreekwoorden meestal algemeen erkende grondstellin gen (maximes) of regelen van levenswijsheid bevatten welke meestendeels iii eenen engeren zin moeten op genomen wordendan waartoe de woorden op zich zeiven niet zelden aanleiding gevenen dat spreek woorden moeten aangemerkt worden als eene willekeu rige onder het bereik van het begrip van het algemeen vallendevorm van leerstelliugenwaarin een volk zijne practische wijsheid wil gieten. Na deze uiteenzetting kan ik gereedelijk overgaan tot het bewijs mijner stelling dat: eigen lof niet stinkt. Elizonder den redekunstigen regelvan cicero opzettelijk

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 197