<tne q^oos PRIJKENDE OP DEN BOEZEM YAN ROOSJE. Juweel van Flora's heiligdom Wat buigt ge 't hoofd waar treurt gij om Daar gij in al uw pracht op Roosjes borst moogt prijken? Maar 'k roei den grond reeds van uw leed Het inkarnaatdat U bekleed Moet Yoor het karmozijn van Roosjes wangen wijken. DE GEEST YAN SALOMO. ®- Een eerlijk grijsaard rerdroeg den last en liitte des daags om zijnen akker met eigen hand te beploegen en den graankorrel in deszelfs vruchtbare voren te Terpen. Op eens stond onder de breede schaduw eener linde eene Goddelijke verschijning voor hem. De grijsaard schrikte doch met eene vertrouwen in boezemende stem zeide de verschijning: ik ben Salomo: wat doet gij hiergrijze Indien gij Salomo zijt, antwoordde de grijsaard ,hoe

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 211