6 JOODSCHE FEESTDAGEN. Purimfeest 3 en 4 maart. Paascb feest 2 3 8 en 9 april. Pinksterfeest 22 en 23 mei. Vasten voor de verwoesting van Jerusalem 24 julij. Nieuwejaaxsfeest 12 en 13 september. Verzoendag 21 september. Loofhuttenfeest 26, 27 september en 3 october. Inwijdingsfeest 4 december. EKL1PSEN. In dit jaar zullen vier verduisteringen plaats hebben, waarvan twee aan de Zon en twee aan de Maan. Be halve ééne Zonsverduistering zijn dezelve echter voor ons onziglbaar. De eerste is ecne Maansverduistering invallende op den 1 mei. Daar zij 's morgens te 7 ure 18 min. aan vangt en te 9 ure 24 min. eindigt, heeft zij plaats, wanneer de Maan voor onze gewesten is ondergegaan en is gevolgelijk voor ons onzigtbaar. Hare grootte is 4 duim. De tweede is eene zeer groote Zonsverduistering op den 15 mei. Zij zal voor ons ziglbaar wezen. Het begin is des namiddags te 2 ure 20 min.; het midden te 3 ure

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 24