40 min.; het einde te 5 ure 2 min. De Zon zal 11 en een half duim over de Noordzijde verduisterd zijn. In liet grootste gedeelte van Europa en Noord-Amerika zal dezeEklips zigtbaar wezenterwijl zij voor een ge deelte van Engeland Denemarken, Zweden Rusland, Noord-Duitschland en Pruissen ringvormig zijn zal. De derde is eeno Maansverduistering aanvangende den 24 October des namiddags te 0 ure 50 min. en eindigende alsdan te 2 ure 2 min. Zij is alzoo mede voor ons onzigtbaar hare grootte slechts ruim 1 duim. De vierde is weder eeno Zonsverduisteringdie bij ons onzigtbaar is. Haar begin valt den 8 november des morgens te 11 ure 30min. in, en haar einde des namid dags te 2 ure 38 min. Yoor Nieuwliolland en een gedeelte der stille Zuidzee zal zij totaal wezen. Aaxmsrkjm. Wanneer in de opgave der Eklipsen van hare grootte in duimen wordt gewag gemaaktversta men daardoor twaalfde gedeelten der middellijn van de Zon of de Maan. Zoo wordt door de melding, dat de grootte der Maanëklips van den 1/ mei 4 duimen te kennen gegeven, dat tder-twaalfde of een-derde van de middellijn der Maan in de verduistering komt. Men bespeurt dus, dat de Zonsverduistering van den 15 mei door ons niet ten onregte eene zeer groote verduistering genoemd wordt. Na den 7 september 1820,hebben wij zulk eene aanmerkelijke Zonëklips in onze gewesten niet gezien.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 25