j 35 bij het Westkappelsche hoogwater, zijnde 10 u. O min. moeten voegen de achter Waarden uitge drukte 3 15 min. en alzoo hebben13 l&min. en derhalve 1 u. 15 min. voormiddag van den volgen den dag; weshalve men bij 9 u. 17min. zijnde het vorige hoogwaterde gemelde 3 u. 15 min. optelt en voor Tf^aarden bekomt. 12 u. 32 min. voor middag van den 15 Jan., hetgeen hetzelfde is als On. 32 min. namiddag. Wanneer men het bovenstaande met oplettenheid leest en voor zich zeiven nog op een paar voorbeelden ten overvloede toepastdan zal het gebruik onzer dagtafel met behulp van het uitslaande tafeltje, wel bij niemand eenige moeite opleveren en men zal door eenvoudige optelling bevinden, dat het b. v. den 29 Mei voormid dags te 2 u. 41 min. hoogwater is te St. Philipsland den 13 April voormiddag te 1 u. 42 min. te Bruinisse enz. Onze dagtafel is berekend volgens de Nieuwe Tafelen ter berekening van den tijd der watergetijdenmet Nederduitschen en Franschen tekst door den heer j. de raster, phiez. in 1807, te Middelburg uitgegeven, en die tafelen zijn niet alleen daarom gebezigd, dewij 1 dezelve in juistheid niets te wenschen overlaten, uiaar

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 53