ook inzonderheid daaromdewijl men meende voor eencr, Zeeuwschen Yolks-Almanak zich Tan tafelen te moeten bedienen, door eenen verdienstelijken Zeeuiv vervaar digd en welker waarde het niet ongepast maakt, dezelyt bij vernieuwing onzen landgcnooten te herinneren. H. M. C. V. 0.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 54