Het strekt tot geen gering bewijs yoor de godsdienstige stemming ende werkzame geaardheid onzer eerbiedwaar dige Voorraderendat wij ouder de menigte Oud-Neder- landsche spreuken,op gedenkpenningen en wapenschil den er zoovele aantreffendie alle betrekking hebben op een godsdienstig en arbeidzaam leren. Onder de groote menigte ran deze soort verdient ipctoe ex ejieego door ons heldhaftig roorgeslacht in het wapenschild dezer Prorincietot omschrift gebezigd en luidende rertaald: ik worstel en ontzwemoi; al worstelehde stijg ik in de hoogtebijzondere opmerking. Wat hel wapenschild zelre belangt: dit is gelijk ieder op de Zeeuwsclie munten zien kanJNeèrlands fiere Leeuw, die met zijn achterlijf geheel in het water staat, met do roorpoolen en het bovenlijf, al worstelend uit de baren stijgt en boren zijnen kop met de kroon der over winning prijkt; terwijl hem de genoemde spreuk wordt De stof voor dit opstel is ontleend uit de belangrijke wer ken van smallkgange, de K4KTEE en andere,

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 83