63 niet oyer liet heldenstuk der Zeeuwen in 1672, toen zij onder hunnen dapperen admiraal wobst twee en twintig Spaansche oorlog schepen die onder het kasteel Ram- mekens lagenaanvielen en in weerwil yan al het schieten uit dat kasteelvermeesterden en verbrandden zonder dat er een enkel van overbleef? Wie kan onbe kend zijn met de luisterrijke zegepraal, die onze water leeuwen, den 30 mei des jaars 1574, bij het fort Lillo behaalden, toen zij van de Spaansche vloot, welke zich aldaar onder de bescherming der forten in veiligheid waande, vijftien groote schepen wegnamen, vijf in den grond schoten drie verbrandden en honderd en twee metalen stukken tot buit maakten? Toen de Spanjaar den in 1681 hier eene landing meenden te doen en vooral de eilanden Schouwen en Duiveland met moord en ver woesting dreigdenwas het de vice admiraal hollaed met zijne onverschrokkene Zeeuwendie de ontzaggelijke Spaansche vloot op het Slaak bijna geheel vernielde zes en zeventig platboomde schepen wegnam en vier duizend vijanden in zegepraal mede voerde Mogen wij het geen wonder van dapperheid noemen dat het weinig versterkte Zierikzee, in 1576, een beleg van 7 maanden tegen den Spanjaard uithield en dat die magtige vijand hetzelve door uithongering tot de over gave moest dwingen? Hier toe had hij de haven digt gepaald en aan wederzijden bolwerken opgeworpen jneenende dat niemand nu iets tot ontzet zal durven

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 87