ondernemen maar in weerwil ran al die waakzaamheid, en voorzorgenwagen onze waterhelden onder den dap peren Boisoi en den graaf yan hohesxo eene kans om door de sterkten des yijands heen te breken en hunne hongerige broeders in de stad te spijzigen; de stoute on derneming mislukte welniaarde Spanjaard moest toch schoon met verkropte spijtgedogen dat zij hem twee zware galeijen ontnamen. Van het roemrijk aandeeldat onze helden gehad hebben in het onvergetelijk ontzet van Leijden en de vernieling van aeva's vloot op de Zuiderzeezal ik niet eehs gewagen ook van geene der schitterende wapen feiten van onzen onsterfelijken be kuiter het wonder zijner eeuw, evenmin van die onzer heldhaftige evert- stej ik wil mij alleen op die gevechten beroepenwaarin de Zeeuwen op zich zeiven stonden en den roem hunner dapperheid met geene anderen behoefden te deelen. Doch om de waarheid mijner stellingook uit het voorbeeld van enkele personen te bevestigenzal ik u nog het kloek bedrijf vau jasper eeijkse geboortig van Zoutelande herinneren. Toen de Spaansclie zeeinagtdie onder het bevel van komero tot ontzet van uwe hoofdstad Middel- burg was komen opdagen, door de dappere Zeeuwen onder den wakkeren boisot werd verslagen was de ge noemde leijvse de eerste die op het vijandelijke Admi raalschip over sprongmet verachting van zijn lijfsgevaar den mast in vloogde Spaansclie vlag naar beneden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 88