65 scheurde de Tfederlandsche in liare plaats stelde en onder eene hagelbui van kogels, behouden hoewel ge wond tot de zijnen wederkeerde Zoo worstelden en overwonnen de oude Zeeuwenzoo bewezen zij hun regt tot het voeren hunner leus. Dan het was niet alleen door het bevrijden en bescher men van hunnen dierbaren geboorte grondof het kloek moedig verdedigen van hunne heilige regtendat uwe voorvaderen zich met zoo veel juistheid vandeze zinspreuk konden bedienen. Zij moglen aan dezelve vrij eene rui mere beteekenis geven, en haar met volkomen regt toe passen op hun gansch maatschappelijk en huisselijk le ven. Immers, zij leiden zich met aanhoudenden ij ver toe op lie t beoefenen en aankweeken van beminnelij ke deugden en bereikten daardoor eenen Imogen trap tot zedelijke vol making. De godsdienst was hun steeds ongemeen dier baar en oefende eenen zigtbaren invloed uit op al hunne daden. Immers dan eerst gevoelden de oude Zeeuwen zich in nadruk gelukzalig wanneer zij de tranen van bedrukte weduwen konden afdroogenaan hulpelooze wezen tot vaders mogten verstrekken en den ouden buiten eigene schuld behoeftigen landgenoot een gerust en kommerloos bestaan konden bezorgen. Zij verzamel den die groole schatten niet met liet verachtelijke doel, om dezelve werkeloos te bezittenof in laffe weelde beuzelend te verspillen; maar met het loffelijk oogmerk, om hunnen nakomelingen een onafhankelijk bestaante

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 89