67 ledingers boven andere natiën werden voorgetrok- lok in de ontwikkeling Tan hunne geestvermogens liet beoefenen van kunsten en wetenschappen stond voorgeslachtbij de andere gewestenlang niet ter: uw cats, astotides en beieebsij prijken,met len glans op den Jiederduitschen zangbergterwijl Junius, EEMSIUS HOFEEBS BASTEB en GAEESUS, de onderscheidene vakken van geleerdheiden uw ses en beuxeiszoots als uitvinders beroemd zullen ven, zoo lang de geschiedenissen zullen worden ge- 'n ja,aan den laatsten naneef zullen hunne werken tot getuigen verstrekken tot welk eene verbazende >gte van welvaartgeluk en echte beschaving de oude iuwen eenmaalal worstelend opstegen. Laat ons nu nog kortelijk aan tooncn dat ook gij niwen van onzen tijd! de zinspreuk uwer voorvaderen ren moogt. Hetgeenudaartoe het regt geeft is, in de ste plaats alweder de dierbare plek uwer woning. Gij ogt er trotsch op zijn dat gij door onvermoeiden ij ver onder den zegen des Almagtigen ondanks den geduri- i strijd met wind en golventot heden behouden en zelfs rkclijk verbeterd hebthetgeen gij van een braaf en rper voorgeslacht ten erfdeel ontvingt. De natuurdie vele andere gewesten hare gaven met eenen kwistigen ïrvloed heeft uitgedeeld, heeft u zeer weinig gegeven; t gij zijt en hebt, zijt en hebt gij door het middel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 91