Terzekeren en liet lot der lijdende menscliheid te yer zachten. Mogt eenig yrcemdeling u hier voor bewijzei afvragenwel nu, wijs hem dan.slechts op de gestichtei Tan openbare of meer bijzondere weldadigheid hier ei elders in onze provincie nog aanwezig en laat hem dai zelve de som opmaken en zien of die in eenig ande. gewest van ons vaderlandnaar evenredigheid,grooter zij Mogt eenig vreemdeling met minachting spreken ov« den godsdienstzin of do burgerlijke deugden van u eerwaardig voorgeslachtvraag hem dan slechts wax voor hij uwe over het algemeen zeer goede kerk aanziet; en waaruit, naar zijne mcenig derzelver foi sen ontstaan zouden zijn? Of die dan niet sprek genoeg getuigen van eenen voorspoed door een we) gerigtwerkzaam zuinig en godsdienstig leven ge pen van eenen voorspoed die met de mate der d( welke uwe voorvaderen versierde gelijktijdig ii schoonste verband stond? En zoo dit alles niet g< mogt wezenverwijs hem dannaar de geschied daarin moge hij dan tot zijne beschaming zien, d oude Zeeuwen steeds voor de godsdienstigsten endi Nederlanders werden gehouden en dat zij hunne vaarten den bloei van hunnen handel alleen verki hebben door hunne onkreukbare trouw regtsehf rondborstigheid en andere volksdeugden dat zij door den buitenlander zelfs eex-bied afpersten en hem ,in weerwil der listen van den handelsnijd lm

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 92