67 mededingers boren andere natiën werden voorgetrok ken. Ook in de ontwikkeling van kunne geestvermogens, in het beoefenen van kunsten en wetenschappen stond ons voorgeslachtbij de andere gewestenlang niet achter: uw cats, astoxides en beleersij prijken,met hellen glans op den Nederduilsclien zangbergterwijl UW JDÏIUS LEMSICS BOFFERS BASTEK en GAIESCS, in de onderscheidene vakken van geleerdheiden uw jasses en beuxeiszooïs als uitvinders beroemd zullen blijven, zoo lang de geschiedenissen zullen worden ge lezen ja,aan den laatsten naneef zullen hunne werken nog tot getuigen verstrekken tot welk eene verbazende hoogte van welvaartgeluk en echte beschaving de oude Zeeuwen eenmaalal worstelend opstegen. 2.° Laat ons nu nog kortelijk aan toonen dat ook gij Zeeuwen van onzen tijd! de zinspreuk uwer voorvaderen voeren moogt. Hetgeenudaartoe het regt geeft is, in de eerste plaats alweder de dierbare plek uwer woning. Gij moogt er trotsch op zijn dat gij door onvermoeiden ij ver en onder den zegen des Almagtigen ondanks den geduri- gen strijd met wind en golventot heden behouden en zelfs merkelijk verbeterd hebt, hetgeen gij van een braaf en dapper voorgeslacht ten erfdeel ontvingt. De natuurdie in vele andere gewesten hare gaven met eenen kwistigen overvloed heeft uitgedeeld heeft u zeer weinig gegeven wat gij zijt en hebtzijt en hebt gij door het middel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 93