dat het resultaat nadeelig voor u zoude uitvallen. Hoewel mij de kicscliheid verbiedt, mij tot bijzondere personen of zaken te bepalen mag ik echter mijne stelling niet onbewezen laten. Yergun mij dus nog eenigc, algemeen bekende daadzaken tot derzelver staving aan te voeren. Het is waar, de heerlijke dagen van vorigen rijkdom en bloeijende welvaart zijnhelaas verdwenende ram pen die Nederland opeenvolgend over zich zag uitgestort, zijn inzonderheid voor uw gewestnoodlottig geweest, De verandering van tijden en zaken heeft eene algemeene verarming doen ontstaan en maakt het u onmogelijk om zulke schitterende blijken van weldadigheid aan den dag te leggenals weleer uw waardig voorgeslacht. Maar te midden van dezen druk kenden tegenspoed wordt echter uwe zinspreuk treffend door u gehandhaafd. Getuigen hier voor zijn uwe teederhartige zorg voor de weezen armen en behoeftigen onder u nu eens door hun uit eigen vermogen voedsel en deksel toe Ie dienen dan weder door het uitzien naar en beproeven van mid delen ,om hun arbeid en een eerlijk beslaan te verschaf fen. Toorts uw werkzame ijver in het aanmoedigen van nijverheid, kunst en wetenschap; uwe warme belang stelling in al, wat goed, edel en loffelijk is, de bloei uwer afdeelingen der Maatschappij lot Nul 111 'I l meen, die, zoo wel in talrijkheid barer 1 werkzame streving tot bereiking van liet grooten stichters, naar evenredigheid i"

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 95