70 met de beste van Nederland kunnen wedijveren. Wat zou ik tot krachtiger bewijs voor do waar heid uwer zin spreuk kunnen aanvoeren? Van het tijdstip harer op- rigtiug tot op dezen oogenblik is het gausche bestaan uwer Maatschappij een worstelperk en het is immers door den gedurigcn strijd met duizenderlei bezwaren dat zij tot het doel harer wenschen geraakt. Liet gij hier uwe zin spreuk zonder toepassingtrokt gij hier uwe werkzame hand terug en hieldt gij op deze weldadigste aller in- rigtingen met ijver te ondersteunen; weldra zoudt gij beschavingverlichting en zuivere .redelijke godsdienst zin door barbaarschheidonkunde, bijgeloof en gods diensthaat verdrongen en de kinderen der behoeftige volksklasse, gelijk in zoo vele andere landen ook hier gedwongen zien om hunne ellende langs de straten te slepen jaom zoo lang het beroep van bedelaar te oefenen tot dat zij genoegzame krachten verkregen zou den hebbenom hetzelve met dat van strnikroovers te verwisselen. Eere zij dan allen die tot derzelver instandhouding A en bloei medewerken Mijn laatste bewijs vind ik in uwe blakende liefde voor het vaderland en den beminnenswaardigen Koning. En hier behoef ik slechts op die daadzaken te wijzen, welke voor het oog van geheel Oud-Nederland bloot lig gen. Het getal en de soort uwer vrijwilligers uwe milde bijdragen voor hunne achtergeblevene betrekkingen en

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 96