71 tor verzachting van het lijden onzer gekwetste strijders; uwe bereidvaardigheid in het opbrengen der onvermij delijke oorlogslasten; uwe milde giften tot stijving van 's lands schatkistdie allen getuigen dat bij de Zeeuwen zoo goed als bij eenig Nederlander de echte vaderlands liefde nog ten volle bestaatdat het heilig Tuur der vaderen nog niet is uitgedoofd en dat ook bij hen nog het echte Oud-Nederlandsche heldenbloed door de aderen stroomt. Laat ons dan bestendig elkander de hand reiken en al onze krachten vereenigenom dien wel verkregen en tot heden betiouden roem bij voortduring te handha ven door steeds naarstig te zijn in ons beroepspaar zaamheid deugd en goede trouw met onzen arbeid te paren en den liefdeband tusschen ons liét dierbare Yaderland en den geliefden Koning te versterken; dan behoeven wij niet angstig tegen den toekomenden dag op te zien. Yeranderingen van tijden en omstandighe den wier bestel boven ons bereik iskunnen ons belet ten om tot vorige welvaart op te stijgenmaar het noodige levens onderhoud zal ons dan nimmer ontbre ken de onschatbare tevredenheid des gemoeds zal ons steeds vergezellen onze gedachtenis zal bij een dankbaar nageslacht in zegening zijnen zoo de muitzieke Belg ligtzinnige Franschman of eerlooze Brit ons ooit mogten aanranden, zullen zij op]cene gevoelige wijze ondervin den, dat ook de tegenwoordige Zeeuwen echte zonen zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 97