...sommigen verzekerden zich I) van een goede plek door al een uur voor zonsopgang op het vlonder te gaan staan. Topdag was zonder meer zaterdag 10 november. Een vrije dag, de verwachte weersvoorspelling en de resultaten van de afgelopen dagen zorgden voor nog een record: een hutjemutje van 70 vo gelaars bevolkte de Westkaap. Iedereen probeerde elk voor zich een luw plekje te vinden en sommigen verzekerden zich van een goede plek door al een uur voor zonsopgang op het vlonder te gaan staan. Door ruimtegebrek gingen veel vogelaars aan de zuidkant van het restaurant zitten, wat helemaal geen slechte optie bleek. Er waren nog steeds veel Middelste Ja gers, in de ochtend vooral noordwaarts vliegend (207) en in de middag voor zui delijke gericht (70). Er waren erg veel vo gels op zee, vele honderden Drieteen- en Dwergmeeuwen waartussen regelmatig goede zeevogels werden gevonden. Halverwege de ochtend werd het eerste Stormvogeltje gezien, een fraai exemplaar die door iedereen goed gezien en luid begroet werd. Al snel volgden er meer. De meeste kwamen uit het zuiden en vlogen in noordwestelijke richting de zee op. Ze werden dan ook ontdekt door de waarnemers aan de zuidelijke kant van het restaurant en waren nauwelijks zichtbaar vanaf de reguliere locatie aan de noordkant. Later op de dag werden ook zuidwaarts vliegende'Stovjes'gezien, Drieteenmeeuw, 1e-kj 14 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 Grote Burgemeester, 1e-kj maar de meeste volgden een baan naar het noordwesten, terug de zee op. Ook gewone Vaaltjes ontbraken niet met 36 getelde exemplaren. Verwacht werd dat door de aanhoudende noordwestenwind ook Kleine Alken niet konden achterblij ven. Halverwege de ochtend van de 10e kwamen ze dan; vaak in groepen van soms 15 exemplaren en niet zelden door de branding en over de voet van de dijk. Deze stroom hield aan tot half de middag en aan het eind van de dag stonden er 661 in de telling: 588 zuid en 73 noord, bijna tien keer zo veel als het maximum van 67 op 2 november 2006. Naast al dit moois passeerden ook nog een IJsduiker, drie Kuifaalscholvers, een IJseend, zeven Rosse Franjepoten, een Vorkstaartmeeuw, vijf Grote Burgemees ters (ook een record), vier Papegaaiduikers en een mooi aantal Rotganzen (1500). De dag na deze topdag, een klassieke 'day after, was zowel kwalitatief als getals matig duidelijk minder, maar er werden nog steeds veel Stormvogeltjes (16) en Vaaltjes (52) gezien. Ook Middelste Ja gers en Kleine Alken vlogen nog steeds goed, met resp. 118 en 87 passanten. Krenten waren drie Rosse Franjepoten, twee Vorkstaartmeeuwen en drie Pape gaaiduikers. Eindelijk verschenen nu ook meer Noordse Stormvogels (27). Op de 12e was de wind nog steeds noord west maar afgezwakt naar een 4-5 Bft. Er passeerden nog eens drie Rosse Franje poten, 87 Middelste Jagers en 40 Kleine Alken. Dat de Middelste Jagers begin december nog steeds de Noordzee niet uit waren, bleek wel op de 3e toen er zomaar weer 147 werden geteld. Dankzij de stuwende westenwind hingen ze ook op de 7e weer in groten getale voor de kust, met weer 147 vogels. tekst en foto's Thomas Luiten 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 15

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 9