Pontische Meeuw, 31 oktober2009, Westkapelle zeedijk. Foto: Thomas Luiten Pontische Meeuw, 26 oktober2009, Westkapelle zeedijk. Foto: Corstiaan Beeke 16 't Zwelmpje 25e jaargang, nummer 1, april 2010 Meliskerke op 03/09 (IM) en bij de Zwartkopmeeuw van Souburg op 24/10 (ES). Pontische Meeuwen werden uit sluitend op de zeedijk van WK gezien, met verspreid over de hele periode ver moedelijk enkele tientallen verschillen de individuen. Het hoogste dagtotaal was zeven op 13/11 (PAW). Er werden niet minder dan drie geringde (dus 'ech te') Baltische Mantelmeeuwen gezien op de zeedijk: op 01/09 een adult (PAW, IM), op 01/10 een adult (IM) en op 06/10 een 4e-kj (SL, PAW, IM, T. Muusse). Daar naast werden er ook nog diverse 'vrij ze kere' Baltische Mantelmeeuwen gezien, maar die komen bij gebrek aan een kleurring niet in aanmerking voor aan vaarding door de CDNA. Een heel bij zondere waarneming was die van twee Reuzensterns op 04/09. Ze vlogen sa men over een akker langs de Bergweg ten zuidoosten van Koudekerke (RS). Reuzensterns worden niet jaarlijks ge zien op ons 'eiland'. Op 17/10 vlogen be halve 50 Zeekoeten ook nog 413 niet verder op naam gebrachte Alk/Zeekoe ten langs WK (G. Maljaars). Alken wer den daar gedetermineerd op 26/09 (J. van Rossum) en 10/10 (CB e.a.). MK zag op 16/10 eindelijk zijn eerste Papegaai duiker langs WK vliegen. Kleine Alken waren ook uitgesproken zeldzaam, met langstrekkende vogels op 01/10 (AvG, IM, PAW) en 27/11 (2 ex, JW). Een con centratie van niet minder dan 210 Ho- lenduiven was op 22/10 aanwezig in de voormalige ijsbaan van WK (CB, TL). Al even bijzonder was het aantal van 218 Turkse Tortels, dat op 18/10 op een ak ker langs de Rapenburgseweg bij Melis kerke foerageerde (CB). Op een geoogst veldje met papaver bij de kruising Baai- weg Slotdreef liepen op 03/09 22 Zo- mertortels (JG). Dit aantal was een dag later zelfs opgelopen tot maar liefst 35 exemplaren (JG), terwijl er op 08/09 nog steeds 29 werden geteld (PAW). Ont moetingen met Kerkuilen vinden nor maal gesproken vooral in het donker plaats. Zo ook op 14/09 en 11/11 in het Zandvoortweggebied (RoJ), op 28/10 in Nieuw en Sint Joosland (MG) en op 19/11 bij de kreek van WK (FA). Buiten kansjes waren de Kerkuilen die zich midden op de dag lieten zien, op 06/09 in een dakgoot in Biggekerke (R. Kou- wenhoven) en op 15/11 in een tuin in de Veerse Poort (CB). Het gaat in beide ge vallen mogelijk om vogels die eerder die dag op hun gebruikelijke verblijf plaatsen verstoord werden. Er waren vijf meldingen van een Velduil: 15/09 op slagterrein WK (RS), 20/09 Meinersweg, Hoogelande (CB), 21/10 Vroon WK (PAW), 31/10 uit zee WK (toeristen) en 06/11 herhaalde zich dit tafereel (PAW). Met twee meldingen was de Ransuil schaars te noemen: op 15/09 joeg er één in de wijk Lammerenburg, Vlissin- gen (ES) en op 30/09 eentje in de Veerse Kreken (PK). De geografische ligging van Walcheren maakt het aannemelijk dat er hier jaarlijks veel meer Draaihal- zen doortrekken dan er worden opge merkt. Zo werd er ook dit najaar slechts één Draaihals gezien, en wel op de be graafplaats van WK op 12/09 (PAW). Na de waarneming van een Strandleeu- werik op de zeedijk van WK op 08/10 (PK), doken er op 19/10 twee op in het Vroon (MK, PAW, RS). Ook op 20/10 za ten er nog twee, maar tussen 21/10 en 24/10 werd er maar één exemplaar ge zien (div.). Verrassend genoeg scharrel den er op 27/10 weer twee op de zee dijk (MG). Eén van de absolute hoogte- 25e jaargang, nummer 1, april 2010 'tZwelmpje 17

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2010 | | pagina 10