tenslotte op 20/10 weer eentje langs de Nolle (PAW). Bruine Kiekendieven wa ren na september beduidend minder algemeen. In oktober werden er nog vier gemeld en de laatste vloog op 23/11 boven de oostkreek van WK (PAW). Bijna alle gemelde Blauwe Kie kendieven werden gezien in de omge ving van WK. In september waren er twee meldingen en in oktober acht, ter wijl de soort in november schitterde door afwezigheid. Een Grauwe of Step pekiekendief vloog op 16/09 op grote hoogte over het opslagterrein van WK, maar kon helaas niet op naam worden gebracht (RS). Wespendieven waren dit najaar opvallend schaars: op 03/09 vloog er één over Vrouwenpolder (ES), op 08/09 één over Middelburg (JW) en op 16/09 eentje boven de Baaiweg (RS). Mooie trek van Buizerden was zicht baar op 14/10, toen in een paar uurtjes 32 ex in kleine groepjes over de kreek van WK vlogen (MK). Echt goede Buizer- dentrek was alleen zichtbaar op 15/10. Die dag trokken er tussen 10.00u en 13.00u maar liefst 180 ex langs de Nolle (TL e.a.). Visarenden doorkruisten het luchtruim boven Walcheren op 15/09 over WK (RS, FA), op 16/09 over de van 't Hoffweg ten oosten van Sint Laurens (JW) en op 26/09 over Koudekerke (RS). Op 07/09 fotografeerde ES een overvlie gende juveniele Roodpootvalk boven Westerzicht, Vlissingen en een dag later werd er door PAW en MK ook een jagen de juveniel gezien in de omgeving van Biggekerke. Slechtvalken doen het te genwoordig heel goed, met in deze pe riode niet minder dan 29 meldingen (sep 4, okt 18, nov 7). Daarnaast werd in het Zandvoortweggebied in september en oktober diverse keren een ontsnap- te, mogelijke hybride vogel gezien. Na dat in augustus al een Smelleken was gezien volgden er nog vijf in september, 17 in oktober en (slechts) één in novem ber. Meer dan de helft van het aantal Smellekens werd langstrekkend op WK gezien. Een fraaie adulte Morinelple- vier werd op 05/09 ontdekt tussen Goudplevieren langs de Baaiweg (C. Brinkman e.a.). Deze vogel was ook de volgende dag nog aanwezig. Bovendien ontdekte FA op 06/09 nog een juveniele 'morinel' langs de Krommeweg. Een ver moedelijke Aziatische Goudplevier die op 30/10 roepend een rondje boven de voormalige ijsbaan van WK vloog, kon helaas niet meer aan de grond wor den teruggevonden (IM, T. Muusse). In de eerste helft van september trokken enkele kleine groepjes Krom- bekstrandlopers langs WK en de laat ste stond op 16/09 in gezelschap van enkele Bonte Strandlopers in de Dom- burgse Watergang, Hoogelande (ES). Bokjes werden opgemerkt op de vol gende plaatsen en data: 05/09 over de zeedijk van WK (RS e.a.), 22/09 als 'plas- soort' opvliegend in de omgeving van de trimbaan tussen Grijpskerke en Aag- tekerke (RS), 13/10 Haringvreter (PK), 19/10 manege WK (RS) en 03/11 2 ex Schor Sloehaven (MK, RoJ). De eerste Houtsnip werd op 12/10 opgestoten op de begraafplaats van WK (MK). Daar na werden er in oktober nog vier ge meld en in november nog zeven. Op 25/10 werd een dode Houtsnip opge raapt op het puinpad van WK (FA). Het is al jaren geleden dat er in de herfst zo weinig Rosse Franjepoten op Walchers grondgebied werden gezien. Op 11/10 was er bij WK eentje ter plaatse op zee net ten noorden van de tank (K. de 14 't Zwelmpje 25e jaargang, nummer 1, april 2010 Rosse Franjepoot, 18 oktober2009, Vroon Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke Rouck e.a.) en van 18/10 tot 20/10 was een andere vogel aanwezig in de voor malige ijsbaan van WK (P. Palmen, CB e.a.). Ondanks het gegeven dat het een matig najaar was voor zeetrek, werd er toch regelmatig geteld op WK. Dit resul teerde over de gehele periode onder meer in een totaal van 152 Grote Ja gers. De beste dagen waren 05/09 en 02/10 met respectievelijk 25 en 24 exemplaren. In november werden er (bijgebrek aan goede wind) slechts acht Grote Jagers gezien. Middelste Jagers waren zoals gebruikelijk nog veel schaarser, met in totaal 35 vogels (sep 9, okt 25, nov 1). Het dagmaximum was 18 op 01/10 (TL). Het patroon van Kleine Jagers was vergelijkbaar met dat van Grote Jagers: in totaal 114 exemplaren, met dagtotalen van 23 op 04/09 (TL e.a.) en 24 op 01/10 (TL). Na de twee Klein ste Jagers die eind augustus al passeer den, volgden er in deze periode langs WK nog twaalf, waarvan 5 ex op 05/09 (TL e.a.) en de laatste op 04/10 (PAW). Bovendien zag ES er op 03/09 één bo ven de Westerschelde ter hoogte van de spuikom van Ritthem. Op 10/09 foera- geerde een juveniele Kleinste Jager aan vankelijk actief boven de voormalige ijsbaan van WK (RS e.a.), maar na enige tijd werd duidelijk dat deze vogel niet echt fit was. Het beestje werd later die middag opgeraapt en naar de Mikke ge bracht, waar hij de volgende dag het loodje legde. Meer over deze waarne ming is elders in dit Zwelmpje te lezen. De Zwartkopmeeuw bij de draaibrug van Souburg bleef de gehele periode aanwezig en kreeg op 24/10 gezelschap van een tweede (ES). Daarnaast werden er nog eens 28 Zwartkopmeeuwen ge meld (sep 16, okt 11, nov 1), waarvan ongeveer de helft langstrekkend bij WK. Tekenend voor het matige zeetreksei- zoen was dat er langs WK slechts één Vorkstaartmeeuw werd gezien, en wel op 04/10 (SL). Sinds er op Walcheren fa natiek naar meeuwen gekeken wordt, weten we dat ook vele tientallen Geel- pootmeeuwen de zeedijk van WK graag voor een tussenlanding gebrui ken. De grootste aantallen worden hier in het najaar gezien. Dagmaxima wer den geteld op 01/09 en 30/10, met 22 en 26 vogels (IM). Buiten WK werden nog Geelpootmeeuwen opgemerkt langs de Baaiweg, ten noordwesten van Pontische Meeuw, 1e-kj, 22 oktober 2009 zeedijk Westkapelle. Foto: Thomas Luiten 25e jaargang, nummer 1, april 2010 'tZwelmpje 15

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2010 | | pagina 9