Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

45 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

Altijd aan de horizon ... Volgend jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Michiel Adriaanszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren. In 2007 staat ons een vloed aan publicaties, tentoonstellingen, documentaires, boeken

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

strak staarden naar een vaag punt aan de horizon, of met het schaamrood op de kaken en terneerge slagen blik zo vlug mogelijk langsglipten. En dan de mensen en dat waren er elke zondag toch wel drie of ... : het verkeer. Het is datzelfde verkeer, dat een einde schijnt te gaan maken aan een typisch brokje folklore, dat een gevolg was van de door onze voorvaderen plech tig gezworen en tot nu toe durende

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

die de moeite van het bekij ken waard zijn. Een beknopt en duide lijk overzicht van de hand van M.P. de Bruin, voormalig hoofdredacteur van dit tijdschrift. Aan vele van de beschre ven kerken zijn in de ... , dat op 11 mei jongst leden werd aangeboden aan Drs. H. Eversdijk, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

uit de lucht pakt. Denk aan de populariteit van reïncarna tie en astrologie. Je ziet dat mensen het christendom op de vuilnisbelt gooien en tegelijk nieuwe zekerhe den binnenhalen.' ... De Graaf: 'Ik ben met een groepje mensen in de Zak van Zuid-Beveland bezig die zich niet meer zo goed in de kerk kunnen vinden. Ze zeggen: "De kerk spreekt me niet meer zo aan, de diensten op zondag

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 56

lucht, krimpt tot een potloodstreep aan de horizon wordt men pas echt gegrepen door het gevoel van vrijheid. In het kolken van het water of in het verglijden van de lucht borrelt in een zucht het ... Kronkelige weggetjes omzoomd door hoge bomen of weelderig strueel wijken voor lange rechte wegen waar geen eind aan lijkt te komen. De grens wordt in Zeeland bepaald door de kromming van de aarde

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

HET regionalisme verkrijgt een wijder kader als het zich kan optrekken aan een belang met ruime horizon. Binnen Noord- en Midden-Zeeland zijn de tegen stellingen nooit groot geweest, maar er was ... aanpassing aan veranderende om standigheden constateert, verandert aan het feit van de revolutie in de maatschappelijke mecaniek niet veel (al moet men in onze con treien andere theologische stellingen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 8

trein glijdt na station Bergen op Zoom die wijde bocht naar rechts in, waar opeens heel Zeeland als een oneindige vlakte voor je ligt, met de Oosterschelde en die rij windmolens aan de horizon - dan weet ... De watersnood van 1953 is me altijd bijgebleven. Wij woonden toen in Yerseke, aan het kerkplein, waar midden in de nacht de noodklok begon te lui den. Die hing in een houten stellage naast de kerk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

, maar bij hoog water een binnenzee met pas aan de horizon de bomen van Zuid- Beveland. Dank zij eb en vloed hebben we in het buitendijkse deel van Zeeland meer dan één landschap tot onze be schikking. ... te herkennen. De hoogte van de golven in relatie tot de windrichting geeft aan of het eb of vloed is. De kleur er de helderheid van het water laten zien of we op de Westerschelde met zijn vele slib of

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

nu bijna twintig jaar geleden, toen we hierheen emigreerden, zo aan? Was het de wijde Zeeuwse horizon met die steeds veranderende wolkenvelden, de Walcherse knotwilgen in lange rijen langs de sloten ... , de eindeloze laan in de verte met Vlaamse populieren? Het voelt hier altijd weer opnieuw alsof ik thuiskom. Heb je dat dan niet in Zeeland zelf? Ja en nee.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 20

De Fandango achter de horizon ... De mens is genoodzaakt zich aan het water te vestigen voor zijn levensonderhoud. Naast de puur fysieke noodzaak van water is er ook een nevenfunctie die door de eeuwen heen een steeds meer

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 71

Het Zeeuwse licht en de grote waterpartijen vind ik typisch Zeeuws. Wanneer je via Bergen op Zoom de provincie in rijdt, zie je vaak dat schitterende licht. De lage horizon en de altijd spectaculaire ... Elk jaar varen wij met een boot door de provincie en de rustige, vriendelijke omgangsvormen vallen de eerste dagen dan altijd op. Aan de rustige toon in de manier van praten herken je de Zeeuwse

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

en blust dat vuur voortdurend Op zee altijd beschonken maar evengoed aan land alsof ook de ziel moet varen U drinkt alles ... Op zee ben ik nog nooit gevlucht Al zou ik willen, 'k zou niet kunnen De zee is zelf mijn toevluchtsoord het water de horizon de lucht Men kan niet dromen in een droom niet vluchten tijdens de vlucht

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

Enkele garnalenschepen liggen in de ver- slibde haven gemeerd. Het is eb en hun rom pen staan wanstaltig op de bonkige slijkheu- veltjes in de haven, die aan het begin van deze eeuw vol roerige ... bedrijvigheid was van een tachtig mossel„hengsten", die het brood schaf ten aan de nijvere vissersbevolking van „De Kauter", het vriendelijke grensdorp aan de grens van het oude Saeftinghe, gebouwd op de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

dorpsjongen, veel uit eigen ervaring. Waar deze tekort schiet want hij wil altijd het naadje van de kous weten gaat hij op informatie uit bij particulieren en bij mannen van het vak, op zijn nog altijd ... leerd, vlak en klein van horizon, met zijn conser vatisme, dat soms fanatisme wordt; zijn vijand schap van dorp tegen dorp Maar anderzijds met grootse dramatiek door de eeuwige strijd te gen het geweld

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 13

kunt kijken tot aan de verre horizon, waar de kleuren van water en lucht eindeloos variëren, waar de ... Ook nu is er zaterdags een draaiorgel in de stad. Het geeft kleur aan de winkelende bedrijvigheid, maar wie die mensen van het draaiorgel zijn, weet geloof ik niemand.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Als men gewend is ge raakt aan ontsluiting en afstand komt de horizon vanzelf wat verder te liggen. De spoorwegen heb ben niet voor niets een afstandstariefVlissingen Goes plus GoesBergen op Zoom is ... Zeeuwse brug me helemaal niet! Zo iets is door een kind te weerleggen, maar dat is boter aan 's heren Knape galg gesmeerd. De achter grond is het gewestelijk egocentrisme waar ge)'so leerden zich mee tooien

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 13

stranden van het eiland Walcheren? In welk ander land spoelen de stormen lijken aan, aan de noordpoolstreken ontvoerd, monsters half mensch half schuit, mummiën gehuld in een drijven- den boomstam ... De boot kwam nu in dat gedeelte van den zuidelijken arm der Maas, die het Volkerak genoemd wordt. Het tooneel was altijd hetzelfde. Dijken en nog eens dijken. Torenspitsen en verborgen huizen, hier

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

ling. Er wordt uit volle borst gezongen in Zeeland en Scoop zet zich graag in voor projecten die resulteren in een verbreding van de Zeeuwse muzikale horizon, zegt Jenny van Kampen, consulent amateur ... -muziek van Scoop. 'Onze belangstelling gaat in het bijzonder uit naar kinderen en jongeren, onder het motto "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Het valt niet altijd mee de jeugd enthousiast te maken en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

En dat is nu precies wat er staat te gebeuren. We staan aan de vooravond van een belangrijke kentering in dit oude beeld. Het beeld dus dat ons zegt dat Nederland uit twee delen bestaat. Het beeld ... schaaldiscussies, dat de rest van Nederland achter de horizon verdwijnt.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 32

Vermeule schept ruimtes op zijn doeken. Waar Bonger aan één lijn - de horizon - genoeg heeft, zie je zijn jongere collega met net iets meer middelen zoeken naar de juiste vlakverdeling. 'Ik doe dat ... . Vermeules gevoel voor tactiliteit zou je kunnen herleiden tot de scholing die hij genoot aan de Tilburgse lerarenopleiding TeHaTex.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

verdwijnt echter vanzelf achter de horizon als de fysieke en ruimtelijke kernachtigheid ervan wordt los gelaten. Laten we daarom zijn eigen gemeente als springplank voor een verdere uit werking van het ... -Duiveland. Zoals Huib Uil in dit num mer aantoont was het een langzaam proces omdat particuliere belangen vrijwel altijd het algemeen belang in de weg staan. Het goede nieuws is dat het verzet tegen schaalvergroting

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

lang geleden. Maar ons collectieve geheu gen heeft een beperkte horizon. Hoe authentiek we Middelburg ook mogen vinden, oorspronkelijk in de betekenis van onveranderd door de tijd heen is het allerminst ... . De Lange Jan heeft door de eeuwen heen diverse veranderingen ondergaan en ook het abdijcomplex heeft er niet altijd zo uitgezien. En, veel recenter, heeft het stadscentrum een ingrijpende metamorfose

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 52

gestaan, dan was ik er toch wel weggegaan. Mijn dorp, de omgeving, ik kende het zo langzamerhand wel en als je je horizon wat verder wilt verbreden, is een studie buiten Zeeland haast onvermijdelijk ... . Natuurlijk valt er ook in de eigen provincie altijd wel weer iets nieuws te ontdekken, maar echt een stadse mentaliteit zal je er nooit vinden. Dat het Zeeuw-zijn wel in mij bleef zitten, werd hoe langer hoe

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

Toch, als ik nu over de nieuwe rijksweg rijd en ik zie de Lange Jan trouw aan de horizon staan, dan fluit iK nog altijd de eerste maten van hef lied zachtjes tussen mijn tanden en ik denk aan Klaas ... Er dreef een boomstam in de gracht,

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 60

verlangen van de dichter om vrouwen aan-, maar natuurlijk ook uit te kleden. ... We passeren een carrousel voor de kleintjes. Een geïmproviseerde bar, een Italiaanse ijsboer. Verkoop van kruiden en wonderbaarlijke zalfjes. Eeuwige jeugd. Aan een tafel jeugdleden van een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 50

de doorsnede van elk beeld, daar waar de twee identieke helften elkaar raken, bevindt zich precies op 3,80 meter boven NAP. Zo vormen de middellijnen van de beelden tezamen een denkbeeldige horizon ... . Dat is een visu ele lijn die een nieuw en onverwacht verband aan brengt en die correspondeert met de lijnen van de dijken en met de kaarsrechte voren van het omrin gende akkerland. Zo blijkt de polder

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

breed duingebied, de overgang van land naar zee en de uitgestrekte horizon. Eerder was er al werk te zien van Jan van Munster, Toine Horvers en Hans van der Pennen, later volgen nog David Vandekop en ... . Het was alsof er oude lagen van de bodem aan de oppervlakte waren gekomen. Plotseling was er iets zichtbaar geworden van het eeuwige proces van verandering van onze omgeving. Voor mijn tentoonstelling

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

naast proza, ook poëzie (Marsman, Nij- hoff, Slauerhoff in die jaren) aan de or de kwam. „Mijn belangstelling", zegt Teunis, „is altijd zeer algemeen en breed gericht geweest. Ik denk dat dit met mijn ... ook de NCRV-gids werd er toen ge drukt. Een grote schat aan ervaring op vaderlands terrein was inhaerent aan een tijdschriftenleiding als deze. Uiter sten kruisten elkaar. Het opnemen als il lustratie

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

- Kaapstad... Later uitgedaagd om me aan hem te meten onthulde ik dat ik wel ten minste met één vrouw uit elke Nederlandse provincie de liefde mocht beleven, de liefde in een van haar felle gedaanten. ... De vriend vroeg: 'Aan wie van haar denk je als eerste?'

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

lucht en niets of haast niets ziet aan den horizon, dan krijgt ieder voorwerp op het water waarde, al is het maar een kurk. Hoe hoog mogen wij dus wel de ontmoe ting met bruinvisch of zeehond schatten of ... Overal waar de wateren van Rijn, Maas en Schelde de zee ontmoeten, vinden we zeehondenplaten en de dieren zelf komen nog wel tot in het volmaakt zoete water. Het gaat niet aan om zulke aardige en be

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 27

geen glimlachje terugkreeg. Zij toonde ook in dit opzicht al jong haar eigen karakter: terwijl haar man promiscue als een hoer was, was zij als een non aan één liefde toegewijd. In de troep hedonisten ... De dichter kon nu elk moment thuiskomen en we dronken nog een lcop thee. Zij was absurd mooi, lachte vaak, en ging steeds ver van me aan de andere leant van de lage tafel zitten. We babbelden over

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 33

Fide, Amercitia et Virtute opgericht, waar men zijn wetenschappelijke horizon verbreedde en de welsprekend heid beoefende. Na hun promotie aan de Latijnse school - men legde in die tijd een publieke ... Non Sordent is een club met tradities. Zo zijn er de jaarlijkse uitstapjes waarbij altijd een bezoek wordt gebracht aan een van de burgemeesters in Zeeland. Die vertelt dan het een en ander over de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

ben nog altijd trots op mijn ingreep. De zeilmakerij aan de overkant is verdwenen. In een straat verderop is tot mijn verrassing een handel in piano's, electronische orgels en andere instrumenten ... komen waar hem dat precies in zat. Er werd hoog opgekeken tegen de notabelen, die me vaak deden denken aan figuren uit de Camera Obscura. Het onderscheid tussen hen en de andere standen was voor een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

blikveld en hele dunne lijnen in het landschap, van rijen bomen die scheef staan van de altijd westenwind. ... Kom je via de Grevelingendam Zeeland binnen dan zijn het de luchten en de watervlaktes, die je de adem benemen. Zoveel grijs in zoveel tinten. Altijd wolken,met weerspiegelingen in het water. Wonen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

daar nooit ontbroken. Frankrijk was voor hen altijd het land van de Vrijheid. Maartoch zijn zij steeds trouw gebleven aan hun ... geoefend. Maar de sprong voorwaarts betrof niet alleen een overgang van poë zie naar proza. Veel belangrijker was de verbreding van de horizon, wat zo pre- gant tot uitdrukking komt in de titel van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

golven, onderworpen aan onbekende stromingen. Dat accen tueert natuurlijk de noodzaak van wend baarheid en aanpassing. ... meenten onder de grens 5). Natuurlijk hoeft dat die gemeenten er niet van te weerhouden om op bepaalde onder delen, bijvoorbeeld kapitaalswerken, aan meerjaren-planning te gaan doen, en met de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

De schrijver, een buitenlander, vindt deze reactie zeer provinciaal. Het ligt voor de hand dat Zeeu wen of Drenten zo primair reageren. Aan die le gende is nu een eind gekomen. Niet aan die vol gens ... leren voordat de verspreiding van het Zeeuws Tijdschrift nog eens zal worden gestaakt. Als het aan ons ligt zal dat nooit gebeuren als er baarlijke nonsens in staat. Alleen als er waarheden in voorkomen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

meeuwen. Op droge stukken trekken honderden scholeksters samen en wanneer zij opvliegen vormen zij een zwarte wolk aan de horizon. ... Drie eeuwen later is de huidige omtrek van Schouwen te herkennen; en naast Walcheren strekt zich de romp van Zuid-Beveland uit, met aan de westkant een aantal op het water gestrooide stukjes land en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

le ren; hij heeft mij aan het raden en reke nen, aan tekenen, plakken en knippen ge zet, ik heb hem mijn kinderlijke brieven geschreven, die in De Brievenbus altijd even vriendelijk beantwoord werden ... aan de horizon verschijnen dan wel verdwijnen en dergelijke, dan kom je

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

taak rekende. Waarmede dan vaak meer in het bijzonder de altijd wel aanwezige, ongetrouwd geble ven freule zich belastte. De Heer zelf, die dan dikwijls meteen Burgemeester was, twijfelde er geen moment ... aan evenmin als de Geerse trouwens dat hij het recht niet zou hebben, zo eens bij de mindere man binnen te stappen om te zien, hoe er geleefd werd, wat er gegeten werd! Ging de Geerse hierin boven zijn

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 48

-zijn, het niet-jachtende, het intens verbonden zijn aan wijdheid van land en horizon van dag tot dag. Dat uitzicht op de 'altijd open watren' zal verloren gaan. De Zeeuwen, die in deze wijsheid leven, zullen ... haal ik niet hoofdzakelijk Zeeuwen aan, omdat ieder geneigd is het eigene te bewieroken. Ten tweede zijn kunstenaars genieën en volgens prof. Casimir moeten genieën de tijd die ko men gaat, het eerst

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 32

kran ten te huisvesten wier horizon pleegt samen te vallen met de bordjes 50 km die aan het begin van de bebouwde kom staan. Het congres bijvoor beeld over de vaste Westerscheldeverbinding van 19 mei j ... „De gestolen Willem III" speelt in Veere met Zuid- bevelandse boerinnen. De dijk kwam, maar de be woners veranderden niets, zei een stem. Op een veelgestelde vraag pleeg ik altijd te antwoorden dat dit

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 52

Jacco Olivier is opgeleid aan de kunstacademie van den Bosch en heeft in 1997 en 1998 gewerkt op de Rijksakademie in Amsterdam, een kweekplaats waar zorgvuldig geselecteerde talenten van over heel de ... toria Miro opgevist die hem liet deelnemen aan een groepsexpositie met onder meer Michael Raedecker, een Nederlandse kunstenaar die een topcarrière in Engeland heeft opgebouwd, Thomas Demand en De Rijke/De

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 13

sclerose welke voordracht geïllu streerd wordt met microscopische pre paraten van een, door deze ziekte aan getast, ruggemerg. Een jaar later houdt hij een, zo mogelijk nog fraaiere, voor dracht over de ... Kortom de algemene arts Kindermann geeft, in zijn beginjaren, blijk van vaar digheden en mogelijkheden die ver bui ten de horizon liggen van de algemene arts van vandaag.