Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

87 resultaten gevonden

| Zeeuws Landschap | pagina 8

van het varkenshok, waar ik vanmiddag even ga kijken." Niet alleen de tekst, maar ook de bouwtekeningen en de werkomschrijving van de restauratie verschaffen duidelijkheid. "We zitten inmiddels in de

| Ballustrada | pagina 17

nog wel ergens de oude bouwtekeningen hebben liggen. Wil je die eens opzoeken en de volgende keer aan me meegeven? Als het je niet lukt om ze te vinden, dan kan ik altijd bij het kadaster aankloppen

| De Spuije | pagina 27

Oudelande. Architect C. van Maris, uit Goes, maakte de tekeningen voor de schuren en gebruikte daarbij bouwtekeningen van aannemer D. van Maris sr., uit Kapelle. In 1904-1905 waren die gemaakt voor de bouw

| Decreet | pagina 5

en grotschilderingen, met het werk van bouwers en kunstenaars, maar ook met inscripties in stenen, muren en bomen, met elk menselijk maaksel en bouwsel, en ook met bouwtekeningen, afbeeldin gen van

| de Wete | pagina 23

"De Roselaer" onze eerste echte tentoonstelling. Zb febr.'70. Lezing: "De Flora en Fauna van de Braakman". 25 mei '70. Lezing "Kerkelijk leven in de Vesting Sas van Gent". Bouwtekeningen van de oude

| de Steltkluut | pagina 8

De knutselavondvoorzien op 3 maart te Axel, is door ge brek aan belangstelling niet doorgegaan. Wie zelf nestkas ten wil maken kan bouwtekeningen opvragen bij het bestuur.

| Den Spiegel | pagina 20

bouwtekeningen zijn er niet. Men hoeft er ook niet naar te zoeken, want ze bestaan eenvoudig niet, Scheepsbouwers uit die tijd bcuwden "op ervaring", niet van een tekening. Msn was zelfs niet in staat

| Nehalennia | pagina 16

Andere schriftelijke bronnen voor de Industriële Archeologie zijn:bouwtekeningen en katalogi van de machines of van de vervaardigde produkten; oude foto's of tekeningen van interieurs en exterieurs

| Den Spiegel | pagina 18

Bij de restauratie van De Witte Ballons is nauwkeurig gekeken naar de oorspronke lijke bouwtekeningen van 1902. Toen zijn de daarop getekende stenen Jugendstil or namenten, waarmee de gevel bekroond

| Stad en lande | pagina 35

1915 geen bouwtekeningen meer bewaard, zodat helaas niet kan worden nagegaan hoe het op de ont werptekening eruitzag. Maar gelukkig bestaan er meerdere ansichtkaarten uit de begintijd van de Wandeling

| de Wete | pagina 9

platteland ge bouwde telefoon-eindcentrales; daarvan verrezen er zo'n achthonderd. De bouwtekeningen van het Domburgse versterkerstation werden afgetekend met "Juli 1925". Op 8 maart 1926 bood de aan nemer

| de Wete | pagina 54

Landelijke Archievendag Vriendendag 2008 Zeeuws Archief, zaterdag 11 oktober 2008, 12.00-17.00 uur Brieven, foto's, bouwtekeningen, affiches, bedrijfsdocumenten, notariële akten, teke ningen: in het

| Den Spiegel | pagina 11

Keizerrijk, overal in Europa. Men greep ook bewust terug naar de kolossale archi tektuur van Rome en Egypte. Het enige or nament dat op sommige bouwtekeningen valt te ontdekken is de N in een lauwer

| Archief | pagina 126

100. De vier bij Kaysers project behorende bouwtekeningen werden samen met een uitgebreide toe lichting doorbel Zeeuwsch Genootschap gepubliceerd; zie: C. Kayzer, 'Antwoord op de vraag: Welk is het

| Den Spiegel | pagina 20

bouwtekeningen. Er zijn wel een aantal vuistregels bekend zoals de verhouding van de lengte t.o.v. de breedte van het schip (4 1), en de lengtes die de verschillen de schepen mochten hebben. Er zijn ook een aantal

| Archief | pagina 10

-1854). Ver der een tekening van de molen te Nisse door P. Pons, vervaardigd in 1978. Voorts een portefeuille met bouwtekeningen van Zeeuwse huizen en tenslotte maar liefst 467 ansichtkaarten.

| De Spuije | pagina 12

Bestudering van bestaande bouwtekeningen en het gebouwencomplex zelf was voor de uitoefening van de archeologische taak niet bemoedigend. Met name de diepe en uitgebreide kelderruimten moesten de

| Den Spiegel | pagina 14

, gegevens uit notariële archieven over vroegere eige naren: belastingregisters die een beeld ge ven van de waarde in vroeger tijd. Ook ou de bouwtekeningen (vanaf ca. 1890) vormen een documentatiebron. Soms

| Zeeland | pagina 37

In het Rijksarchief in Zeeland bevinden zich de ."keningen van de bouw van dit Arsenaal. Hier voor is het mogelijk de bouwgeschiedenis te re construeren. Het ontwerp, de bouwtekeningen n de bestekken

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Eerst is er kleur in haar hoofd. Dat creatieve proces gaat vanzelf. Regine Schumann is in staat dimensies in ruimten te voelen zonder er geweest te zijn. Bouwtekeningen zijn dan Schumanns enige

| Zeeuws Landschap | pagina 47

Twee schansen die, voor zover mogelijk, hersteld zijn aan de hand van oude bouwtekeningen, zijn de Olieschans bij Aardenburg en Fort Berchem bij Retranchement. Bij beide schansen werden bin nen een

| De Spuije | pagina 12

Ter beantwoording van deze vragen heeft de auteur veel werk gemaakt van het bestu deren van honderden jaren oude bestekken en unieke bouwtekeningen,benevens andere relevante bronnen in het

| Den Spiegel | pagina 18

Een van de unieke vondsten in 1987 was een serie bouwtekeningen uit l 81 3, ge maakt door de Franse genie. Behalve aat daarop de inrichting van de kerk als mili tair hospitaal en de situatie van de

| Archief | pagina 11

, getekend door Pieter Gaal (c.1810), de kerk van Veere, door A. Rademaker getekend naar J. van der Heyden (1682) en voorts bouwtekeningen van de N.H. en de R.K. kerk te Hein- kenszand (resp. van L.J. de

| Archief | pagina 12

Van waterstaatswerken, in Zeeuwsch-Vlaanderen uitgevoerd tussen 1883 en 1908, zijn enkele bouwtekeningen en foto's ingekomen. Belangrijk zijn verder twee fotografische collecties: een assortiment

| Stad en lande | pagina 23

Brieven, foto's, films, bouwtekeningen, affiches, bedrijfsdocumenten, notariële akten, tekeningen: in het archief zijn ze allemaal te vinden. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Hoe wordt iets een archief

| De Spuije | pagina 9

Harisson, hiervoor werd een foto uitgezocht en de huwelijksakte. Ook werden bouwtekeningen met foto's van nog bestaande panden uitgekozen om tentoongesteld te worden, dit gold onder andere voor het

| Den Spiegel | pagina 10

Met de aangepaste bouwtekeningen kon de nieuwbouw direct tegen de bestaande tim merfabriek komen. Dit gaf vele voordelen. Tussen de gebouwen werden twee grote ver bindingsdeuren gemaakt. Een op de

| Den Spiegel | pagina 27

betreffende pand. Op de eerste omslag van 'Den Spiegel' stond dan ook deze gevel. Aan de hand van bouwtekeningen was deze nagetekend door Cees van Kralingen. De lay-out van de pagi

| de Steltkluut | pagina 9

In tussentijd zijn door het Adviesbureau voor zwaluwen de bouwtekeningen opgevraagd van de nieuwe school. Zij hebben suggesties gegeven om met enige aanpassingen wat overstekken (richels) te maken

| Archief | pagina 274

Driewegen, 1920 en 1925; foto's historische optocht Middelburg 1930; bouwtekeningen en foto's restauratie kerk 's-Gravenpolder, 1955-1964; foto's orgels Zeeland 1978-1990; boek met fotoplaatjes Middelburg in

| Nehalennia | pagina 59

en kerkpersoneel, evenals over leden van kerkelijke verenigingen. Kerkarchieven hebben ook historisch geïnteresseerden veel te bieden: bouwtekeningen van kerken, pastorieën en kerkelijke

| Nehalennia | pagina 13

Van historische scheepsbouw zijn uit deze tijd in het geheel geen geschreven bronnen beschikbaar en ook bouwtekeningen bestonden nog lang niet. De eerste contemporaine boeken over scheepsbouw in de