Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

1.198 resultaten gevonden

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 98

larve, planula genaamd; deze zet zich vast, ontwikkelt zich tot poliep (en kolonie); die geeft door knopvorming hydromedusen en deze op hun beurt weer geslachtscellen, enz. Dit treedt onder meer op bij de ... Er ontstaat dan een kolonie van individuen, met elkaar verbonden door de uitlopers of door de zich

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 46

zomers een internatio nale bevolking had. In de loop van de jaren had zich daar ook een kolonie van kunstenaars gevestigd. Die was eerst alleen aanwezig gedurende de zomer maanden. Maar al spoedig waren er

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 73

een kolonie poliepjes. Elk poliepje, dat zelf niet groter is dan 6 tot 8 mm, heeft 8 geveerde tentakels, waarmee plankton uit het water gefilterd wordt. De poliepjes zijn altijd wit van kleur. Bij ... een skelet dat uit kalknaalden bestaat. Deze naalden verstevigen de constructie, maar ook is aangetoond dat zij een kolonie minder aantrekkelijk

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 4

De bescherming van vleermuiskolonies staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Een kolonie in de spouwmuur van een huis of op een kerkzolder is eigenlijk een klein natuurreservaat. Als zoda nig ... Het centrale punt in Zeeland is de provincie. Je kunt hier de vondst van een vleermuis of kolonie melden.

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 187

Een kolonie van deze soort bestaat uit een enigszins afgeplatte bol, dan wel één of meer afgeplatte lobben met een sponsachtig uiterlijk. De doorsnede van een kolonie bedraagt maximaal zo'n 10 cm, en ... dieren (zoïden) zitten dicht op elkaar, maar in een onregelmatig patroon. Ze zijn tussen 0,5 en 2 cm lang. Je kunt ze vrij gemakkelijk herkennen: over het hele oppervlak van de kolonie zitten

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 74

ingetrokken poliepjes aan een vinger of hand denken die een poos in het water heeft gelegen. Vandaar de naam 'Dodemansduim'. Wanneer één poliep wordt verstoord trekken alle poliepjes van een kolonie ... voedselconcurrenten zouden kunnen zijn. Er zijn periodes waarin een kolonie in rusttoestand verkeert. Dat gedrag is onderzocht in de Ierse Zee (Hartnoll, 1975). Alle

| Den Spiegel | pagina 5

de ontdekkingsreiziger meer gebieden in deze regio op de kaart. Enkele jaren na zijn terugkeer claimde Nederland Hudsons overzeese ontdekkingen en riep ons land de kolonie Nieuw-Nederland in het leven ... lange tijd een kolonie op kleine schaal, want rond 1630 telde het gebied slechts 200 a 300 inwoners!

| Sterna | pagina 30

vogelclub om mee te mogen op een vogelexcursie naar Texel. Daar was het 's morgens om vijf uur in stromende regen de tent uit om naar een kolonie grote sterns te turen en ze te tellen. ... is helemaal niet gek. Want wie eens de gelegenheid had of nam naar een kolonie grote sterns te turen, moet wel een gemoed van steen hebben om dat tafereel te vergeten, noch de naam van de vogel die dat

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 151

Een larve hecht zich vast op een harde ondergrond en wordt het eerste individu van de toekomstige kolonie. Door knopvorming krijgt dit individu dan genetisch identieke nakomelingen, die aan de ouder ... gehecht blijven en zo ontstaat een kolonie. De kolonievorm is vaak kenmerkend voor de soort, vaak een korstvormige of een opgericht struikvormige kolonie.

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 189

rood gekleurde kolonie van Botrylloides cf violaceus in Nederland werd gedaan door N. Schrieken en A. Gittenberger, op 23 oktober 1999, op een touw in het Zijpe (Gittenberger Schrieken, 2000) ... grijzige en gele varianten kent. Bij die soort echter zitten de zoïden groepsgewijs in sterretjes bij elkaar. Maar inderdaad, als het verband binnen de kolonie wat minder regelmatig wordt, zie je ook dat

| t Duumpje | pagina 12

Opmerkelijk hierbij is dat de Kluten uit vrije wil de lage plaatsen opzoeken, terwijl de Kokmeeuwen hardhandig door de Visdieven uit de kolonie worden gegooid en met mindere plaatsen genoegen moeten ... Eind juli was er regelmatig grote paniek in de Visdieven- kolonie. De Visdieven voerden massaal stootduiken uit op "iets" tussen het gras. Kwamen wij op de bewuste plaats aan, dan troffen wij niets

| 't Zwelmpje | pagina 5

Op Walcheren zijn vier kolonies aanwezig met in totaal 95 nesten. Het aantal nesten is in 2001 behoorlijk toegenomen. Ter Hooge, Middelburg kende een record van 70 nesten, terwijl de kolonie van het ... Nollebos, Vlissingen van 0 in 2000 steeg naar 4 nesten. Ook in Overduin was er een groei te bespeuren (van 1 [in 2000] naar 3 nesten). De kolonie in de Mantelinge, Domburg bleef op hetzelfde peil met 18

| t Duumpje | pagina 6

daar te vinden is. Naast de grote broedkolonie kokmeeuwen is er nog een kleine kolonie zilvermeeuwen en een kolonie-kluten bekeken. Verder werden er aan fcroedvogels waargenomen! Zwartkopmeeuw, strand

| Stad en lande | pagina 10

jaar oudere Johanna Helleman of Hilleman, die al drie kinderen uit een eerder huwelijk heeft met de achternaam De Kok. Samen hebben ze vier kinderen, waar er op de kolonie nog twee bij zullen komen. En ... dit gezin biedt mij een uitgelezen gelegenheid om het regime op de kolonie te belichten.

| Sterna | pagina 16

De oudst bekende vermelding van een kolonie in het Deltagebied zou in 1534 zijn geweest en die betrof een reigerkolonie bij Sint-Kruis in West-Zeeuws-Vlaanderen. Na wat losse broedpogingen duurt het ... aanwezigheid van vossen eerder al de prille kolonie in Saeftinghe verlaten en later ook die in het Veerse Meer.

| Den Spiegel | pagina 25

Hendrik van Doorn kreeg naast zijn direc teurschap een politieke functie en werd tot raad van het koloniebestuur benoemd. De grote bloei van de kolonie heeft hij echter niet mee kunnen maken. In 1712 ... sloeg het noodlot toe en bleek het succes van de kolonie een keerzijde te hebben. Net als in 1689 waren het alweer Franse kapers die de voornamelijk Zeeuwse kolonisten in Berbice aanvielen en

| Zeeuws Landschap | pagina 5

vliegen. Een makkelijke jachtbuit! Niet alleen reigers, maar ook aalscholvers en lepelaars stonden aan dergelijke praktijken bloot. Ook in Zeeland. Zo is er een melding uit 1534 van een kolonie kwakken ... Nederland was trots en zuinig op zijn lepelaars. Niet zonder reden. De Nederlandse populatie was de enige in Noordwest-Europa: de dichtstbijzijnde kolonie bevond zich in Oostenrijk, bij de

| de Steltkluut | pagina 11

Stern-kolonie (Br. Birds 81:334). De mensen die de vogel dit jaar gemist hebben in de Nieuw-Neuzenpolder moeten volgend jaar maar eens extra goed uitkij ken naar Brilsterns. Wie weet! ... ons land aanwezig. Na enkele minuten de vogel te hebben bewonderd, werd het duidelijk dat er nog een tweede vogel aanwezig was. Beide vogels vlogen wat rond in de kolonie en amakten een vitale en

| Sterna | pagina 9

groot. Van Oye-Plage bij Duinkerken zijn 500 paren te melden. Gewelddadige vissers ver nielen daar de hele kolonie Zwartkopmeeuwen. Pim Wolf reageert op de oproep met de medede ling dat het op de ... ging, die later een schatting krijgt van 200 tot 300 paren. Besloten wordt de kolonie met rust te laten. Verreweg de meeste mails gaan over de vierde kolonie in de Delta, die op Markenje. De

| t Duumpje | pagina 1

Momenteel broedt hij op een viertal plaats'en. De bekendste plaats is de hofstede Slikkenburg te Zuidzande. Deze kolonie gaai. helaas steeds me'er achteruitdaar de bomen waar zij' in nestelen, gehee ... 'l dood zijn. Dit jaar waren nog 8 nesten bezet, In 1956 waren fit^2.8- Verder broeden zij1 nog op de hofstede van Quaak bij Sasput. Deze kolonie is' vergeleken met 1956 teruggelopen van plm. 14 nes ten tot

| de Steltkluut | pagina 4

Ons volgende bezoek aldaar op 9 Juli toonde ons de .kolonie "in volle bloei". We telden ongeveer 60 ope ningen en de ouden vlogen af en aan om hun jongen te voeden, t rwijl boven ons hoofd tientallen ... Was hier niet tijdig werk van genaakt dan zou deze kolonie wellicht zonder erg en zonder speciale bedoeling van wie dan ook, verdwenen zijn geweest.

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 104

In Amerika noemt men dit dier heel toepasselijk de 'snail fur', hetgeen zoveel betekent als de slakkenvacht. De Nederlandse naam komt van het uiterlijk van een dode kolonie, die vooral gekenmerkt ... schelp met een soort dons bedekt lijkt. De poliepen zijn gespecialiseerd: je hebt poliepen die alleen voor de voedselvoorziening kunnen zorgen, voor de verdediging, voor het schoonmaken van de kolonie, of

| De Spuije | pagina 49

Behalve met de inheemse bevolking kwa men de Nederlanders in de nieuwe kolonie ook met slaven in aanraking. Voor hen die nog nooit overzee waren geweest was dit een nieuw verschijnsel omdat in de ... richten. In korte tijd vormde slavenarbeid dan ook de basis van de Kaapse economie en al in 1711 telde de kolonie voor het eerst meer slaven dan vrije burgers.

| Sterna | pagina 26

Ergens in het voorjaar van 2013 zag ik voor het eerst verdacht grote zilverreigers in een bestaande kolonie van aalscholvers, blauwe reigers en kleine zilverreigers. Uiteindelijk werd geen broedgeval ... In het voorjaar 2014 was het weer raak. Steeds vlogen er grote zilverreigers in en nabij de kolonie en uiteindelijk werd er taksiepen vastgesteld. Vanuit een vliegtuigje zijn door Mark Hoekstein

| 't Zwelmpje | pagina 4

In al deze concentratiegebieden gaat de soort sterk achteruit, behalve die van Arnemuiden (figuur 3). De grootste kolonie van Walcheren aan één gebouw in de Oranjepolder, blijft nog altijd een ... onderkomen voor 33 paar. Binnen het dorp Arnemuiden is de soort slechts zeer licht afgenomen t.o.v. 1994. Wel was er een aanzienlijke verplaatsing van nesten binnen het dorp. De kolonie van Veere

| 't Zwelmpje | pagina 12

bij Domburg zomaar een onbekende Blauwe Reiger-kolonie. Er bleken minstens 18 nesten bezet te zijn. ... Floor Arts kon hier niet bij achterblijven en ontdekte op 8 april prompt ook een 'kolonie' van 1 (één) nest op buiten Overduin bij Oranjezon.

| Sterna | pagina 27

veel, lage temperaturen en zo nu en dan veel wind. Ook in de kolonie verandert er niet veel, (her)vestiging en predatie lijken hand in hand te gaan. ... Een vleugellamme zilvermeeuw kondigt in de dagen rond 20 juni het einde van het broedseizoen aan, samen met de ratten ruimt hij aan de zuidkant van de kolonie alles op. Wat rest is een enkele

| Sterna | pagina 5

bergen en meer dan 25 jaar door Kees de Kraker. In dezelfde tijd noteerde hij ook de ontwikkeling van de vogelstand en bewaakte de kolonie Grote Sterns. Het bleek een unieke reeks gegevens op te

| Stad en lande | pagina 7

Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de aardbol. Maar vanaf 1818 trekken kolonisten uit Schouwen-f)uiveland ook naar zuidwest-Drenthe. Met financiële steun van de ... eener fabricerende en landbouwende Kolonie van armen op onze nog onbebouwde hei develden'. Daar kan die armen geleerd worden de eigen kost te verdienen. De initiatiefnemers ver

| Stad en lande | pagina 11

stappen en als dat - zonder resultaat - achter de rug is en hij op de kolonie is teruggekeerd, bezwangert hij een dochter van een van de twee Belgische families op de kolonie. 'Als beschuldigd van ... donateurs, en als zich dat een aantal jaren gestabiliseerd heeft mag er weer een gezin uit Zierikzee naar de kolonie. Maar Anthony Krakeel en echtgeno te Cornelias Sies bevalt het er blijkbaar niet, want al

| t Duumpje | pagina 16

midden van de vorige eeuw werden de eerste nesten in Oost-Duitsland gevonden. Rond 196 was hij in West-Duitsland een regelmatige, maar schaarse broedvogelC. Volgens de literatuur ontstond de eerste kolonie ... Maastricht een kleine kolonie in een uitl gestrekt en rustig bosgebied moet hebben bestaan Zonder twijfel vinden de broedgevallen in Zuid-Limburg hun oorsprong in de Belgische populatie en zij vormen een

| de Steltkluut | pagina 3

hebben we 15 of 16 broedparen kluten waargenomen. Een aardige kolonie zo ver in betbinnenlandOp bet land zullen wel verschil lende leg seis niet tot hun recht gekomen zijn. Bij machi nale landbewerking ... Eoe noodzakelijk dit kan zijn bewijst wel het volgende: Vorig jaar troffen wij aan de Axel se Vlakte een kolonie o everzwaluwen aan met 50 a 60 nestopeningen. Eet bleek daar de enig voorkomende

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 176

Microscoop. Daarnaast vormen de kleine de vrijzwemmende larven, maar ook de verschillende larvenstadia aanwezig in de kolonie, zeer belangrijke determinatie kenmerken. Verder is bij de kolonievormende ... zakpijpen de rangschikking van de zoïden erg belangrijk, aangezien die een indicatie geeft van de manier waarop de kolonie groeit, wat sterk kan verschillen per soort.

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 155

Levende stenen bestaan meestal, aldus Bijma, uit twee delen: Een min of meer bolvormige kolonie van mosdiertjes met een korst van stromatolieten Drie verschijningsvormen zijn bekend: ... worden bovendien slibdeeltjes uit het water ingevangen. Samen vormen ze een korst om de kolonie van de mosdiertjes.

| Nehalennia | pagina 3

vertaald: 'Over de zaken gedurende acht jaar in Brazilië') behelst de beschrijving van Johan Maurits van Nassau-Siegen tijdens diens bijna achtjarig gouverneurschap van de Nederlandse kolonie in Brazilië ... Kamer Amsterdam, van januari 1633 tot september 1634 het tweekoppige bestuur van de kolonie. In die periode was er door de WIC name lijk geen gouverneur-generaal aangesteld. Onder beide heren werd de

| Den Spiegel | pagina 19

Git de vakliteratuur ontstaat een onthutsend beeld. Er blijkt binnen de marine totaal geen eenduidige opvatting te zijn geweest over de vraag hoe en met welk materieel wij de kolonie Oost ... binnen de marine een ware stammenstrijd over hoe de kolonie te verdedigen. Er waren er die met zware oppervlakteschepen een strategie wilden uitzetten. Anderen propageerden het duik bootwapen. De marine

| t Duumpje | pagina 4

jaar ge leden??? Wel iets oppervlakkig, maar in meer diepere zin?? Wie weet nog dat zioh vroeger een kolonie roeken bevond onder Cadzand?? Was dit de enige kolonie na 19Ö0? Wie weet hoe de hofstede van

| t Duumpje | pagina 13

,die een echte kolonie-vogel is. Het eiland Skomer bevat de grootste kolonie met 3000 broedparen. Ook de Zeekoet legt slechts een ei, zomaar zonder nest te bouwen op een rotsrichel. Er wordt 35 dagen op ge-

| t Duumpje | pagina 11

Voor de kokmeeuw is de kolonie in het Verdronken land van Saaftinge met zo'n 22.000 paar (1981) al jaren de grootste kolonie in Nederland. In onze streek zijn kolonies in het Zwin en op het